àãåï ùå÷å äåìê ìá÷ø
çáø ùìå, àãåï ùå÷å àçø
äåà îöçöç ðòìéå, îñø÷ ùòøå,
åäåìê òí î÷ì åîâáòú

áå÷ø, øåç ÷ìä, åäðä
áéú éøå÷, ãìú àãåîä,
âìéï âìéï âìéï, áôòîåï

"áå÷ø èåá àãåï ùå÷å",
"áå÷ø èåá àãåï ùå÷å"
"îä ðòùä?"
"àåìé ðìê ìá÷ø
çáø ùìðå, àãåï
ùå÷å àçø"

ùðé àãåðéí ùå÷åìãéí áøçåáåú öåòãéí,
äåìëéí, æä òí æä îãáøéí.

áå÷ø, øåç ÷ìä, åäðä
áéú éøå÷, ãìú àãåîä,
âìéï âìéï âìéï, áôòîåï

"ìôðé öäøééí èåá",
"ìôðé öäøééí èåá"
"îä ðòùä?"
"àåìé ðìê ìá÷ø
çáø ùìðå, àãåï
ùå÷å àçø"

ùìåùä àãåðéí ùå÷åìãéí áøçåáåú öåòãéí,
öäøééí åùîù çí.
"àðé òééó", àåîø àãåï ùå÷å.
"àðé øòá", àåîø àãåï ùå÷å.
"àðé öîà", àåîø àãåï ùå÷å.

ùìåùä àãåðéí ùå÷åìãéí öåòãéí ìîñòãä
ùìåùä àãåðéí éåùáéí, ñåòãéí
ñìè åîø÷ åôìôì îîåìà,
åëáø ìà éìëå ìá÷ø
çáø ùìäí, àãåï
ùå÷å àçø.


Lyrics submitted by Novartza

àãåï ùå÷å song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Somewhere Only We Know
Keane
Per the FAQ on Keane's website, Keane's drummer Richard Hughes, stated the following: "We've been asked whether "Somewhere Only We Know" is about a specific place, and Tim has been saying that, for him, or us as individuals, it might be about a geographical space, or a feeling; it can mean something individual to each person, and they can interpret it to a memory of theirs... It's perhaps more of a theme rather than a specific message... Feelings that may be universal, without necessarily being totally specific to us, or a place, or a time..." With the nostalgic sentiment and the overall tone of the song, I think Keane is attempting to express a Portuguese term known as 'saudade', which does not have a direct English translation but roughly means "that which we remember because it is gone."
Album art
Muffin
KIITA
This standout track comes off the artist's latest studio album titled "empathetic". The track was produced by Danny Score and released via notable digital streaming platforms such as Apple Music and Spotify on January 1, 2021.
Album art
High On Life
Viyaa
This track marks the first collaboration between the artists. It was produced in its entirety by Datbeatgod and released for public consumption on January 1, 2021.
Album art
Better Than Feeling Lonely
Olivia O'Brien
This standalone single is the latest in the artiste's album run out. It was produced by Rogét Chahayed, Taylor Dexter & Wesley Singerman, and released via major streaming platforms on January 1, 2021.
Album art
Real Groove
Kylie Minogue
This standalone single marks the latest collaboration between the artists. It was produced by Nico Stadi & Teemu Brunila and released on December 31, 2020.