éù ìé àùä ùàåäáú àåúé
äéà ø÷ ùìé
äéà îëéøä àåúé îäúçìä
ùìé, ùìä
äéà îåëøçä ìäéåú çëîä
àîà ùìé
åàú äùéø àðé ùø áùáéìä

ôæîåï:
àîà, àîà
àú äéð÷ú àåúé
àú ôéð÷ú àåúé
àú äáàú àåúé

àîà, àîà
àú ôéð÷ú àåúé
àú äáàú àåúé
àú

ëîä éîéí ùáéìéúé àúä
àîà ùìé
ëîä ãîòåú ùîçéúé àúä
ùìé, ùìä
ëîä ãáøéí ùâéìéúé àúä
àîà ùìé
ëîä ú÷ååú ùúìéúé àúä

(ôæîåï)

úúúúúúúúîéã äééú àúé
âí ëùäééúé ìáãé
úúúúúúúúîéã àäéä àúê
àîà ùìé

éù ìôòîéí ùàðé áöøåú
àîà ùìé
àú îáéðä àú æä áéï äùåøåú
ùìé, ùìê
ìîä ãåàâú åìà éùðä
àîà ùìé
àéê æä ùàí ìà ñåîëú òì áðä?

(ôæîåï)

àîà, àéæå àîà
éù ìé àîà, äéà ùìé
àîà, àîà ùì ãéðä
÷åøàéí ìä ñéîä, äéà ùìé
àîà, àú äàîà, àéæå àîà, àîà ùìé


Lyrics submitted by Novartza

àîà ùìé song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment

    éåôé ùì ùéø.

    chipion August 24, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Light Up The Sky
Van Halen
The song lyrics were written by the band Van Halen, as they were asked to write a song for the 1979 movie "Over the Edge" starring Matt Dillon. The movie (and the lyrics, although more obliquely) are about bored, rebellious youth with nothing better to do than get into trouble. If you see the movie, these lyrics will make more sense. It's a great movie if you grew up in the 70s/80s you'll definitely remember some of these characters from your own life. Fun fact, after writing the song, Van Halen decided not to let the movie use it.
Album art
Son Şansın - Şarkı Sözleri
Hayalperest
This song seemingly tackles the methods of deception those who manipulate others use to get victims to follow their demands, as well as diverting attention away from important issues. They'll also use it as a means to convince people to hate or kill others by pretending acts of terrorism were committed by the enemy when the acts themselves were done by the masters of control to promote discrimination and hate. It also reinforces the idea that these manipulative forces operate in various locations, infiltrating everyday life without detection, and propagate any and everywhere. In general, it highlights the danger of hidden agendas, manipulation, and distraction, serving as a critique of those who exploit chaos and confusion to control and gain power, depicting a cautionary tale against falling into their traps. It encourages us to question the narratives presented to us and remain vigilant against manipulation in various parts of society.
Album art
I Can't Go To Sleep
Wu-Tang Clan
This song is written as the perspective of the boys in the street, as a whole, and what path they are going to choose as they get older and grow into men. (This is why the music video takes place in an orphanage.) The seen, and unseen collective suffering is imbedded in the boys’ mind, consciously or subconsciously, and is haunting them. Which path will the boys choose? Issac Hayes is the voice of reason, maybe God, the angel on his shoulder, or the voice of his forefathers from beyond the grave who can see the big picture and are pleading with the boys not to continue the violence and pattern of killing their brothers, but to rise above. The most beautiful song and has so many levels. Racism towards African Americans in America would not exist if everyone sat down and listened to this song and understood the history behind the words. The power, fear, pleading in RZA and Ghostface voices are genuine and powerful. Issac Hayes’ strong voice makes the perfect strong father figure, who is possibly from beyond the grave.
Album art
When We Were Young
Blink-182
This is a sequel to 2001's "Reckless Abandon", and features the band looking back on their clumsy youth fondly.
Album art
Punchline
Ed Sheeran
Ed Sheeran sings about missing his former partner and learning important life lessons in the process on “Punchline.” This track tells a story of battling to get rid of emotions for a former lover, whom he now realized might not have loved him the same way. He’s now caught between accepting that fact and learning life lessons from it and going back to beg her for another chance.