áå÷ø èåá ìëì äîàæéðéí åìëì äîúòîìéí îëì
ôøéñèãå ãéàâå
åòëùéå àðçðå ðùéø ùéø ëãé ùéäéä ìðå áå÷ø èåá

îä àúä òåùä ëùàúä ÷í ááå÷ø ?
àú àåúí äãáøéí àáì ìàè.
îä àúä øåàä ëùàúä ÷í ááå÷ø ?
áøåáí àðé ìà îåöà àåúä àçú ìà îåöà àåúä àçú
îä àúä ùåîò ëùäøåç îééììú ?
àú äùéø äòöåá ùìà ðëúá.
îä àúä éåãò ëùäøåç òì äãìú ?
ùðîàñ ìé ìùîåò òì äñúéå ìùîåò òì äñúéå.

îä àúä îøâéù ìáã ëùìéìä ?
ùùëçúé àú æä ùí ááéúé.
îä àúä ðåúï ìä ìäøâéù áìéìä ?
çáì ùäéà àéððä ôä àéúé, äéà àéððä ôä àéúé.

îä àúä æåëø áñåó ëùâîøú ?
àú äøò åäèåá åäîëåòø.
îä àúä çåùá ëùìà ÷åøä îä ùàîøú ?
ùèåá ìé òí öéôåø àçú áéã òí öéôåø àçú áéã.


Lyrics submitted by Psycho_pr

îä àúä òåùä ëùàúä ÷í ááå÷ø song meanings
Add Your Thoughts

4 Comments

sort form View by:
 • 0
  General Comment

  tell me this is something besides pure random-nes... please?

  thecellistson July 22, 2002   Link
 • 0
  General Comment

  its random...

  manyamoreon July 22, 2002   Link
 • 0
  General Comment

  what the fuck?

  lizardwings182on August 16, 2002   Link
 • 0
  General Comment

  oh yea, get it...good lyrics, very meaning ful

  îä àúä æåëø áñåó ëùâîøú ? àú äøò åäèåá åäîëåòø. îä àúä çåùá ëùìà ÷åøä îä ùàîøú ? ùèåá ìé òí öéôåø àçú áéã òí öéôåø àçú áéã.

  this is my favorite lines

  J0K3Ron February 15, 2006   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!