÷éìôúé úôåæ Lyrics

÷éìôúé úôåæ,
îöàúé áôðéí
ëîå áúåê ÷ï,
éìã éùï, éìã éùï

äéìã àîø:
"àúä òùéú ôä çåø!
ú÷ï àú äôìç,
ðåùá òìé ÷åø"

àîøúé: "øâò,
ñìéçä, ùìåí"
åàú äôìçéí
ùîúé áî÷åí

åòã äéåí,
àí äåà ìà äöèðï
áúåê äúôåæ,
éìã éùï, éìã éùï.
1 Meaning
An error occured.

àçã äùéøéí äàäåáéí òìé áúåø éìã!

An error occured.