àøõ ÷èðä òí ùôí
çöé ñéëä òì îôú äòåìí
ùç÷ï ÷åìðåò ãåô÷ òì ùåìçï
àðçðå úéëó ðøâéù àú æä ëàï

àøõ ÷èðä òí çìå÷
àðçðå ô÷÷ áôúçå ùì á÷áå÷
öøéê ìáìåò ëôéú áãéå÷
ìôðé áçéøåú, åáéï ùéäå÷ ìôéäå÷

ëì äî÷åîåú ÷ãåùéí
ñéëåééí ÷ìåùéí ìáðåú çìåí
àôéìå äéîéí ÷ùéí
éåúø ÷ùä îéåí ìéåí

àøõ ÷èðä òí úáìåì
åøåá äòí îúòñ÷ áøéâåì
äëì îåëï ëàï ìîëéøú äçéñåì
äëì âìåé ãøê çåø äîðòåì

àøõ ÷èðä òí ùòåï
ùîú÷ãí áöòãé çéìæåï
ñåçø äðù÷ áåðä ìå àøîåï
äîãéðä æä äåà áâåó øàùåï

ëì äî÷åîåú ÷ãåùéí
ñéëåééí ÷ìåùéí ìáðåú çìåí
àôéìå äéîéí ÷ùéí
éåúø ÷ùä îéåí ìéåí

àøõ ÷èðä òí ùôí
çöé ñéëä áéï ñòåãéä ìéí
÷ìéôú áððä òì îôú äòåìí

ëì äùç÷ðéí æøéí
äùåôèéí ùåìôéí ëøèéñ àãåí
àôéìå äéîéí àåîøéí
éåúø ÷ùä îéåí ìéåí

àøõ ÷èðä òí ùôí
çöé ñéëä òì îôú äòåìí
ùç÷ï ÷åìðåò ãåô÷ òì ùåìçï
àðçðå úéëó ðøâéù àú æä ëàï

àøõ ÷èðä òí çìå÷
àðçðå ô÷÷ áôúçå ùì á÷áå÷
öøéê ìáìåò ëôéú áãéå÷
ìôðé áçéøåú, åáéï ùéäå÷ ìôéäå÷

ëì äî÷åîåú ÷ãåùéí
ñéëåééí ÷ìåùéí ìáðåú çìåí
àôéìå äéîéí ÷ùéí
éåúø ÷ùä îéåí ìéåí

ëì äî÷åîåú ÷ãåùéí
ñéëåééí ÷ìåùéí ìúôåñ î÷åí
àôéìå äéîéí ÷ùéí
éåúø ÷ùä îéåí ìéåí

ðä ðä ðä ðä ðä ðä ðä
ðä ðä ðä ðä ðä ðä ðä ðä
÷ìéôú áððä òì îôú äòåìí

ëì äî÷åîåú ÷ãåùéí
ñéëåééí ÷ìåùéí ìáðåú çìåí
àôéìå äéîéí ÷ùéí
éåúø ÷ùä îéåí ìéåí

ëì äî÷åîåú ÷ãåùéí
ñéëåééí ÷ìåùéí ìúôåñ î÷åí
àôéìå äéîéí ÷ùéí
éåúø ÷ùä îéåí ìéåí îéåí ìéåí îéåí ìéåí...


Lyrics submitted by Novartza

àøõ ÷èðä òí ùôí song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment

    great song man.......losers

    Survived Abortionon May 27, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
No Surprises
Radiohead
Same ideas expressed in Fitter, Happier are expressed in this song. We're told to strive for some sort of ideal life, which includes getting a good job, being kind to everyone, finding a partner, getting married, having a couple kids, living in a quiet neighborhood in a nice big house, etc. But in Fitter, Happier the narrator(?) realizes that it's incredibly robotic to live this life. People are being used by those in power "like a pig in a cage on antibiotics"--being pacified with things like new phones and cool gadgets and houses while being sucked dry. On No Surprises, the narrator is realizing how this life is killing him slowly. In the video, his helmet is slowly filling up with water, drowning him. But he's so complacent with it. This is a good summary of the song. This boring, "perfect" life foisted upon us by some higher powers (not spiritual, but political, economic, etc. politicians and businessmen, perhaps) is not the way to live. But there is seemingly no way out but death. He'd rather die peacefully right now than live in this cage. While our lives are often shielded, we're in our own protective bubbles, or protective helmets like the one Thom wears, if we look a little harder we can see all the corruption, lies, manipulation, etc. that is going on in the world, often run by huge yet nearly invisible organizations, corporations, and 'leaders'. It's a very hopeless song because it reflects real life.
Album art
Head > Heels
Ed Sheeran
“Head > Heels” is a track that aims to capture what it feels like to experience romance that exceeds expectations. Ed Sheeran dedicates his album outro to a lover who has blessed him with a unique experience that he seeks to describe through the song’s nuanced lyrics.
Album art
Sunglasses at Night
Corey Hart
In the 1980s, sunglasses were a common fashion for people who wanted to adopt a "tough guy" persona (note all the cop shows from that era -- Simon & Simon, Miami Vice, etc. -- where the lead characters wore shades). So I think this song is about a guy who wears shades as a way of hiding his insecurity after learning that his girlfriend is cheating on him. He's trying to pretend that he's a "tough guy" to hide the fact that his girlfriend's affair is disturbing him.
Album art
Indigo
Of Mice & Men
This track is about is about questioning why the sky would choose to be blue if it had the choice to be anything else, “blue also meaning sad,” states frontman Aaron Pauley. “It's about comforting a loved one in a time of loss by telling them you feel blue, too.”
Album art
System
Mel And Kim
Just listening for the 784,654th time....and it's just perfect in every way. Just incredible. The only reason it was remade was to scoop up a boatload of money from a more modern and accepting audience. But it is a completely different song than the other one that sounds slapped together in a few takes without a thought for the meaning. This song captivates me still, after 50+ years. Takes me to the deep South and the poverty of some who lived thru truly hard times. And the powerful spirit of a poor young girl being abandoned to her future with only a red dress and her wits to keep her alive. She not only stayed alive, she turned her hard beginnings around, became self sufficient, successful and someone with respect for herself. She didn't let the naysayers and judgers stop her. She's the one sitting in the drivers seat at the end. So, not a song about a poor girl, but a song of hope and how you can rise up no matter how far down you started. There is a huge difference between a singer who simply belts out a song that is on a page in front of them, and someone who can convey an entire experience with their voice. Telling not just a story with words, but taking you inside it and making you feel like you are there, with their interpretation.