áøçåá ÷èï äôåðä äéîä
øéçåú òððä å÷åìåú äùå÷
ëùàîøú ìé áåà, ìà ùàìúé ìîä
çãøåï ÷èï òì äââ ùôåó

äçìåï ÷øåò, çñø ìå áåøâ
÷åõ áöðöðú ùì çîàú àâåæ
òì äîãó ùðééí ìàä âåìãáøâ
àìúøîï åæê åòîåñ òåæ

î÷ì ä÷èåøú ùáà îäåãå
ú÷ìéè çãù ùì ùçø ëéîé
åàú àîøú ìé ùëì äñåã äåà
îä ùëáø àîøúé ìòöîé

øåç îï äéí ÷îä åðîåâä
ìëì äçéãåú ðîöà ôåúø
òì îæøåï äòùá, òùéðå éåâä
ëîå á÷îä ñåèøä, åòåã éåúø

ùðééí úééøéí àú ðôùí éúåøå
äîøéàå éçã àì äèéñä
áçöé äãøê àì äâåøå
øàéú àåúé áöáòé îñò

úä äöîçéí îãáù ùôúééí
ø÷îú öáòéí òì áãé ÷èéôä
ëì äëåëáéí ùáùîéí
îúçå áéçã éøéòú çåôä

øåç îï äéí ÷îä åðîåâä
ìëì äçéãåú ðîöà ôåúø
òì îæøåï äòùá, òùéðå éåâä
ëîå á÷îä ñåèøä, åòåã éåúø
åòåã éåúø

àéôä àú äéåí àìåäéí éåãò
òùéú îìéåðéí àå òùéú úùåáä
àéôä ùìà úäéé, áèç àú æåëøú
éîé äôøç åäàäáä
éîé äôøç åäàäáä

òì îæøåï äòùá òùéðå éåâä
ëîå á÷îä ñåèøä, åòåã éåúø
åòåã éåúø


Lyrics submitted by Novartza

éîé äôøç åäàäáä song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment

    WHAT IN THE HELL

    chickndoodon May 04, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Standing On The Edge Of Summer
Thursday
In regards to the meaning of this song: Before a live performance on the EP Five Stories Falling, Geoff states “It’s about the last time I went to visit my grandmother in Columbus, and I saw that she was dying and it was the last time I was going to see her. It is about realizing how young you are, but how quickly you can go.” That’s the thing about Geoff and his sublime poetry, you think it’s about one thing, but really it’s about something entirely different. But the lyrics are still universal and omnipresent, ubiquitous, even. So relatable. That’s one thing I love about this band. I also love their live performances, raw energy and Geoff’s beautiful, imperfectly perfect vocals. His voice soothes my aching soul.
Album art
Fast Car
Tracy Chapman
"Fast car" is kind of a continuation of Bruce Springsteen's "Born to Run." It has all the clawing your way to a better life, but in this case the protagonist never makes it with her love; in fact she is dragged back down by him. There is still an amazing amount of hope and will in the lyrics; and the lyrics themselve rank and easy five. If only music was stronger it would be one of those great radio songs that you hear once a week 20 years after it was released. The imagery is almost tear-jerking ("City lights lay out before us", "Speeds so fast felt like I was drunk"), and the idea of starting from nothing and just driving and working and denigrating yourself for a chance at being just above poverty, then losing in the end is just painful and inspiring at the same time.
Album art
Son Şansın - Şarkı Sözleri
Hayalperest
This song seemingly tackles the methods of deception those who manipulate others use to get victims to follow their demands, as well as diverting attention away from important issues. They'll also use it as a means to convince people to hate or kill others by pretending acts of terrorism were committed by the enemy when the acts themselves were done by the masters of control to promote discrimination and hate. It also reinforces the idea that these manipulative forces operate in various locations, infiltrating everyday life without detection, and propagate any and everywhere. In general, it highlights the danger of hidden agendas, manipulation, and distraction, serving as a critique of those who exploit chaos and confusion to control and gain power, depicting a cautionary tale against falling into their traps. It encourages us to question the narratives presented to us and remain vigilant against manipulation in various parts of society.
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.
Album art
Amazing
Ed Sheeran
Ed Sheeran tells a story of unsuccessfully trying to feel “Amazing.” This track is about the being weighed down by emotional stress despite valiant attempts to find some positivity in the situation. This track was written by Ed Sheeran from the perspective of his friend. From the track, we see this person fall deeper into the negative thoughts and slide further down the path of mental torment with every lyric.