àðé æåëø àåúä,
àðé æåëø àåúä îäîëåìú.
àðé æåëø àåúä,
àðé æåëø àåúä ÷åðä ùí ñåìú.
åäéà ðúðä ìé ìäçæé÷ ìä
àú ä÷øîáå
åâí áé÷ùä îîðé á÷áå...
÷éí ùì èîôå.

àðé æåëø àåúä,
àðé æåëø àåúä îäîëåìú.
àðé æåëø àåúä,
àðé æåëø àåúä ÷åðä ùí ñåìú.
àðé æåëø àåúä ÷åðä ùí
ìçí ÷éîì,
àðé æåëø àåúä îæîï î...
ëéúä âéîì... âéîì.

ôæîåï:
âéá îé ãä îàðé àðã àééì âéá éå îé
äø úáåø àú äëáéù åúçæåø ìîëåìú
÷åìè âìé öä"ì å÷åìè òìééä
îøåñéä (ëáø áàéí)
ëôø ùîøéäå.

àðé æåëø àåúä,
àðé æåëø àåúä îäîëåìú.
àðé æåëø àåúä,
äéä ìä ôä åàó ëîå úøðâåìú.
åäéà àîøä ùäéà àåäáú
îðãøéðåú,
åâí àåëìú àú ä÷ìéôåú ùì
÷ìîðèéðåú... èéðåú.

ôæîåï:
úï òåã ùîðú åúï çîàä æä
àéï ìê ëñó àæ ìê äáéúä.
îä äééú òåùä àí ðåìãú ùðä
ìôðé ùäîöéàå àú äîëåìú??

äåìëú ìîëåìú å÷åðä ùí úøðâåìú.
äåìëú ìîëåìú å÷åðä ùí úøðâåìú...

àðé æåëø àåúä,
àðé æåëø àåúä îäîëåìú.
àðé æåëø àåúä,
àðé æåëø àåúä ÷åðä ùí ñåìú.
àðé æåëø àåúä ÷åðä ùí
ìçí ÷éîì,
àðé æåëø àåúä îæîï î...
ëéúä âéîì... âéîì.

ôæîåï:
âéá îé ãä îàðé...

àåå... îäîëåìú...
ðää... ÷åðä ùí ñåìú...

åëê éåùá ìå ???, òöåá åîéåúø
åäãîòåú æåìâåú îòéðéå ììà äôñ÷.
ììà äôñ÷, ììà äôñ÷, ììà äôñ÷, ììà äôñ÷.
æä ìà òñ÷, æä ìà òñ÷, æä ìà òñ÷, æä ìà òñ÷.
åìåòñú, åìåòñú, äéà ìåòñú, åìåòñú.
æä ìà éåñó, æä ìà éåñó, æä ìà éåñó, æä ìà éåñó,
æä ìà éåñó, æä ìà éåñó, æä ìà éåñó, æä ìà éåñó,
åæäå æä, åæäå æä, åæäå æä!


Lyrics submitted by Novartza

ùéø äîëåìú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Somewhere Only We Know
Keane
Per the FAQ on Keane's website, Keane's drummer Richard Hughes, stated the following: "We've been asked whether "Somewhere Only We Know" is about a specific place, and Tim has been saying that, for him, or us as individuals, it might be about a geographical space, or a feeling; it can mean something individual to each person, and they can interpret it to a memory of theirs... It's perhaps more of a theme rather than a specific message... Feelings that may be universal, without necessarily being totally specific to us, or a place, or a time..." With the nostalgic sentiment and the overall tone of the song, I think Keane is attempting to express a Portuguese term known as 'saudade', which does not have a direct English translation but roughly means "that which we remember because it is gone."
Album art
The Last Dance
Within Temptation
@Kahiara Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( en.wikipedia.org/wiki/… ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
Loved by You
Justin Bieber
The fourteenth track, "Loved By You" of the singer's latest studio album titled "Justice", was produced by Josh Gudwin, Skrillex, Jason Evigan & LeriQ. It was released on March 19, 2021.
Album art
Better Than Feeling Lonely
Olivia O'Brien
This standalone single is the latest in the artiste's album run out. It was produced by Rogét Chahayed, Taylor Dexter & Wesley Singerman, and released via major streaming platforms on January 1, 2021.
Album art
Keep My Name Outta Your Mouth
Black Keys, The
This standout track comes off the artiste's latest reissue titled "Brothers Deluxe Remastered 10th Anniversary Edition". The track was produced by Mark Neill, Patrick Carney & Dan Auerbach. It was released via major streaming platforms on December 18, 2020.