ôæîåï:
éìã îæã÷ï,
éìã îú÷ì÷ì,
ìåîã àú äôøéðöéô
ø÷ àçøé ùäåà ðåôì.

îãáø ìà èåá,
éìã, úòæåá,
æä îä ùàåîøéí ìå
ëùäåà ðåôì áøçåá.

äéåí äúòåøøú áùúééí áöäøééí,
øàéú îä äùòä, àéæä çåùê áòéðééí.
îä ìòùåú ùàáà îúòöáï,
àúä ëáø äùðä àîåø ìäúçúï.

ôæîåï:
éìã îæã÷ï...

÷îú åäìëú ìúì àáéá äáå÷ø,
øàéú àðùéí ùòåìéí ëì ëê áéå÷ø.
îä äîçéø ùì éìã îìåîã,
ùìà øåöä ìçéåú, åîøâéù ëîå àó àçã.

éìã îæã÷ï,
éìã ãéôìåîè,
îãáø äøáä,
áùáéìðå æä îòè.

âø ìå áîéèä,
îãìé÷ úðåø çéîåí,
ëîä æä îåæø
ëùçééí îùéòîåí.

àéîà é÷øä,
éìã îæã÷ï,
æä òöåá äøáä
ëùîìååéí ìê àú äáï.

÷çé àåúé áöã,
ãáøé àúé ìáã,
àðé øåöä ìáðåú
÷åáéåú òì äîøáã.

àéîà îñëðä...


Lyrics submitted by Novartza

éìã îæã÷ï song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!