ëùðåìãúé îæîï àæ äééúé ÷èï,
æä ÷åøä, æä èáòé, æä éãåò.
åáéìéúé ùðéí áúåê ÷ï ääåøéí,
àáì ø÷ ìú÷åôú ðéñéåï.

áòæøú äùîéòä âí ôéúçúé ùôä,
ùòæøä ìé áúçåí äú÷ùåøú,
åôéæøúé ìòúéí öéøåôéí ùì îéìéí
áú÷ååä ìäñáéø àú äîöá.

ôæîåï:
àðé ìà îúòöáï,
ìà îúìåðï,
ø÷ îñôø
ëãé ìà ìùòîí.

ëùòìéúé ìâï àæ âéãìúé ùôí,
äéìãéí áé çùãå åáöã÷.
äçáøä ìà éëìä ì÷áì òåã ùâéàä
àæ äúçìúé ììîåã àåôðä.

ôæîåï:
àðé ìà îúòöáï...

àæ àñôúé úâåáåú åîñôø äòååéåú
åáðéúé úãîéú å÷öú àåôé,
åäùìîúé àú äøé÷, ëãé ìà ìðú÷
àú ä÷ùø áéðé ìéùåá.

åááå÷ø áäéø äéà äìëä ìäöäéø
åòîãä ìáãä ùí áîëñ,
åîéã úåê ã÷ä äéà ðúðä ìé éãä
åðùàúé àåúä áìé îñéí.

åäéåí äùòåú ðâîøåú å÷èðåú,
åàåîøéí ùàùúé îæã÷ðú.
àê ìôé äøàé ùãåîä ìé ìäôìéà
äîôòì éñâø á÷øåá.

ôæîåï:
àðé ìà îúòöáï...

òåáø àú äéîéí
ëé ëëä øåöéí,
òåùä òðééðéí
àáì áìé ìäâæéí.


Lyrics submitted by Novartza

ùéøåú òöîé song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
System
Mel And Kim
Just listening for the 784,654th time....and it's just perfect in every way. Just incredible. The only reason it was remade was to scoop up a boatload of money from a more modern and accepting audience. But it is a completely different song than the other one that sounds slapped together in a few takes without a thought for the meaning. This song captivates me still, after 50+ years. Takes me to the deep South and the poverty of some who lived thru truly hard times. And the powerful spirit of a poor young girl being abandoned to her future with only a red dress and her wits to keep her alive. She not only stayed alive, she turned her hard beginnings around, became self sufficient, successful and someone with respect for herself. She didn't let the naysayers and judgers stop her. She's the one sitting in the drivers seat at the end. So, not a song about a poor girl, but a song of hope and how you can rise up no matter how far down you started. There is a huge difference between a singer who simply belts out a song that is on a page in front of them, and someone who can convey an entire experience with their voice. Telling not just a story with words, but taking you inside it and making you feel like you are there, with their interpretation.
Album art
X French T-Shirt
Shudder to Think
This song is timeless, and nearly 20 years after its creation, still possesses the mystique it did the first time i heard it ~1994. To me, at first blush, all those years ago, it had some kind of homo-erotic allure. The line "so that the others may do" tells of something which must be done for others to follow suit. It felt like like some kind of roxy-glam-pop invitation to sexual liberation. Upon further introspection I think the song may not have an intrinsic meaning, but simply represents a sort of "holding open the door" for people who otherwise might be affronted by this song/band's unusual style. I know, as a sort of armchair rock-historian, that there have been few bands so daring and so true to the sound that wanted to emerge from within, whether the creator wanted it or not. This band handled it with elegance and grace seldom, if ever, seen.
Album art
Loved by You
Justin Bieber
The fourteenth track, "Loved By You" of the singer's latest studio album titled "Justice", was produced by Josh Gudwin, Skrillex, Jason Evigan & LeriQ. It was released on March 19, 2021.
Album art
MAZZA
slowthai & A$AP Rocky
This track is the first official collaboration between the rappers. It was produced by SAMO, slowthai himself & Kwes Darko. The track was released on January 5, 2021, in anticipation of his latest studio album titled "TYRON".
Album art
Nothing Like Me
Uncle Murda
This hard-hitting hip-hop track marks the first official collaboration between the two rappers. It is off Uncle Murda's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3", and was released on January 1, 2021.