öåôéä äéúä éìãä
öåôéä ùéç÷ä ááåáåú
äéà ìà éãòä ùéåí àçã
úùëá òí öáé ðáåú
åàçøéå òí àìçðï ãä-îéå
àçø ëê úéñò ìäåãå
úòáåã áðéå-éåø÷
åúùú÷ò áàåäéå

ùäéà úìã áï ìàãâø îàðå
àùø îîðå úúâøù çéù
åúòáåø òí àäåáä ôéìéô ìøåù
ìîåðèä ÷øìå

ùáñåó ááé÷åø ÷éõ
òí çáøúä äëé èåáä ñåæàðä
úîåú áúàåðú ãøëéí
áöåîú øòððä

àú ëì àìä ìà éãòä öåôéä
áùç÷ä ááåáåúéä
äéà ìà éãòä ùàéï ùåí ôùø àå îåáï
ìëì çééä
äéà ìà éãòä... äéà ìà éãòä...

öåôéä äéúä éìãä
öåôéä ùéç÷ä ááåáåú
äéà ìà éãòä ùéåí àçã
úùëá òí öáé ðáåú

ùáñåó ááé÷åø ÷éõ
òí çáøúä äëé èåáä ñåæàðä
úîåú áúàåðú ãøëéí
áöåîú øòððä

ëé àéæå ãøê áä ðáåø
åúéøàä òí îùîòåú åòøê
åîé îçìéè åîé áëìì éåãò
îé éåãò... îé éåãò...

öåôéä äéúä éìãä
ëê ðòæåá àåúä ìôé ùòä
äéà åáåáåúéä
ð÷éä îòúéãä

ëé àéæå ãøê áä ðáåø
åúéøàä òí îùîòåú åòøê
åîé îçìéè åîé áëìì éåãò
îé éåãò... îé éåãò...


Lyrics submitted by Novartza

öåôéä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Somewhere Only We Know
Keane
Per the FAQ on Keane's website, Keane's drummer Richard Hughes, stated the following: "We've been asked whether "Somewhere Only We Know" is about a specific place, and Tim has been saying that, for him, or us as individuals, it might be about a geographical space, or a feeling; it can mean something individual to each person, and they can interpret it to a memory of theirs... It's perhaps more of a theme rather than a specific message... Feelings that may be universal, without necessarily being totally specific to us, or a place, or a time..." With the nostalgic sentiment and the overall tone of the song, I think Keane is attempting to express a Portuguese term known as 'saudade', which does not have a direct English translation but roughly means "that which we remember because it is gone."
Album art
Me and Johnny
Matt Paxton
Moyet later described how her song "Goodbye 70's" had been inspired by her disillusionment with how the late-1970s punk scene had turned out, saying, "'Goodbye 70's' is about punk and not caring how you were dressed, and then I discovered that so many of my friends that I'd thought it all really meant something to just saw it as another trend... That's what 'Goodbye 70's' was all about, about how sour the whole thing became."
Album art
Mad Hatter
Avenged Sevenfold
Matt Shadows their lead singer says the song was written as per request from the developers of Call of Duty: Black Ops 4. Watching the initial trailers for the game & looking at production sketches reminded him of the 'S-Town' podcast & its main protagonist, John B. McLemore. Matt also comments specifically on the lyrics: "I decided that the lyrics would shadow McLemore's life." In 2012, antiquarian horologist John B. McLemore sent an email to the staff of the show 'This American Life' asking them to investigate an alleged murder in his hometown of Woodstock, Alabama, a place McLemore claimed to despise. After a year of exchanging emails & several months of conversation with McLemore, producer Brian Reed traveled to Woodstock to investigate. Reed investigated the crime & eventually found that no such murder took place, though he struck up a friendship with the depressed but colorful character of McLemore. He recorded conversations with McLemore & other people in Woodstock. McLemore killed himself by drinking potassium cyanide on June 22, 2015 while the podcast was still in production. In the narrative of the podcast, this occurs at the end of the second episode; subsequent episodes deal with the fallout from McLemore's death while exploring more of McLemore's life & character.
Album art
Better Than Feeling Lonely
Olivia O'Brien
This standalone single is the latest in the artiste's album run out. It was produced by Rogét Chahayed, Taylor Dexter & Wesley Singerman, and released via major streaming platforms on January 1, 2021.
Album art
Hypnotized
River Tiber
This standout psychedelic track was produced in its entirety by River Tiber, being released to all major digital streaming platforms on December 29, 2020.