ìøàù äùðä ùìê
äéä øéç òîåí ùì ùøéôä
äéå ìê ñøèéí áùéòø îñåø÷
ùì éìãú ñîéðø éôä

úîéã àåñôéí àúëí îçãù
äå, ëîä éôä äùìëú!
çééìéí îäã÷éí àðùéí áùåøåú
ñåôøéí á÷åìåú îúëú

åàáà ùìê àéúê ùí
òì øöôú äòôø áîâøù
ôøåëú ÷øåòä äùîéí ùìå
éúâãì åéú÷ãù

÷öéï îãôãó áðééøú
ðåòõ áê òéðééí ù÷åôåú
÷ø ìê ðåøà áéãééí, ðåøà áéãééí
àçéê îìáéù ìê ëôôåú

åàú àîøú ùàú äçâ äæä
ìà úåëìé òåã ùðä ìòáåø
åäééú öì îñúúø
îôøôø òì ÷éøåú äëôåø

äìê åëáä äðø
äìê åëáä äðø
ãòê åëáä äðø
åàú éãòú ùàú äçâ äæä
ìà úòáøé éåúø

÷ãéîä ðùéí éîéðä!
ðãçôú ìùòø îîåì
åëëä ëì øàù äùðä àú òìéú
ì÷øåï äàéîä äðòåì

÷åøáðåú äí úîéã ÷åøáðåú
ðéöåìéí ðùàøéí àùîéí
åçæï îúåøâì áøâù, îúåøâì áøâù
ùø àì îìà øçîéí

åàú àîøú ùàú äçâ äæä...

ìøàù äùðä ùìê...


Lyrics submitted by Novartza

øàù äùðä ùìê song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
The Last Dance
Within Temptation
@[Kahiara:35260] Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( https://en.wikipedia.org/wiki/Wake_(ceremony) ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
X French T-Shirt
Shudder to Think
This song is timeless, and nearly 20 years after its creation, still possesses the mystique it did the first time i heard it ~1994. To me, at first blush, all those years ago, it had some kind of homo-erotic allure. The line "so that the others may do" tells of something which must be done for others to follow suit. It felt like like some kind of roxy-glam-pop invitation to sexual liberation. Upon further introspection I think the song may not have an intrinsic meaning, but simply represents a sort of "holding open the door" for people who otherwise might be affronted by this song/band's unusual style. I know, as a sort of armchair rock-historian, that there have been few bands so daring and so true to the sound that wanted to emerge from within, whether the creator wanted it or not. This band handled it with elegance and grace seldom, if ever, seen.
Album art
Me and Johnny
Matt Paxton
Moyet later described how her song "Goodbye 70's" had been inspired by her disillusionment with how the late-1970s punk scene had turned out, saying, "'Goodbye 70's' is about punk and not caring how you were dressed, and then I discovered that so many of my friends that I'd thought it all really meant something to just saw it as another trend... That's what 'Goodbye 70's' was all about, about how sour the whole thing became."
Album art
Real Groove
Kylie Minogue
This standalone single marks the latest collaboration between the artists. It was produced by Nico Stadi & Teemu Brunila and released on December 31, 2020.
Album art
Hypnotized
River Tiber
This standout psychedelic track was produced in its entirety by River Tiber, being released to all major digital streaming platforms on December 29, 2020.