äéîìèé åäéé äæåéä
äçìåí ùáé îãáø
ìéáé äåà ëñôú, åáå àú ùáåéä
ìåôú, ìà îøôä, îúàëæø

ìéáé ìòåìí ìà ðøãí
ìòåìí àú éùðä åàéðê
äåà ùìê îãîí òã ñåó äòåìí
äåæä åñåâã ìãîåúê

ìéáé ìòåìí ìà ðøãí
äåà àãåí åòðåâ åãåîò
ìà àøàä àåúê ìòåìí
àáì àðé îúâòâò

ìà äéëøúé àåúê àó ôòí
ìà äééúé àôéìå ÷øåá
äéä ÷ø åçùåê åùîòúé
öòãéí îúøç÷éí áøçåá

ìéáé ìòåìí ìà ðøãí
ìòåìí àú éùðä åàéðê
äåà ùìê îãîí òã ñåó äòåìí
äåæä åñåâã ìãîåúê

ìéáé ìòåìí ìà ðøãí
äåà àãåí åòðåâ åãåîò
ìà àøàä àåúê ìòåìí
àáì àðé îúâòâò

àáåã áúåëê, òéðééí òåöí
åëîä, åùå÷ò, åèåáò, åðèøó îøéçê
àðé îúâòâò
àðé îúâòâò

...ìéáé ìòåìí ìà ðøãí

...öò÷ä) îúâòâò)


Lyrics submitted by Novartza

ìéáé ìòåìí ìà ðøãí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.
Album art
Blue
Ed Sheeran
“Blue” is a song about a love that is persisting in the discomfort of the person experiencing the emotion. Ed Sheeran reflects on love lost, and although he wishes his former partner find happiness, he cannot but admit his feelings are still very much there. He expresses the realization that he might never find another on this stringed instrumental by Aaron Dessner.
Album art
Amazing
Ed Sheeran
Ed Sheeran tells a story of unsuccessfully trying to feel “Amazing.” This track is about the being weighed down by emotional stress despite valiant attempts to find some positivity in the situation. This track was written by Ed Sheeran from the perspective of his friend. From the track, we see this person fall deeper into the negative thoughts and slide further down the path of mental torment with every lyric.
Album art
Midnight
Ed Sheeran
“Midnight” is a song about finding a love that is so true that it provides a calming feeling through every storm. Ed Sheeran reflects on his good fortunes in landing someone with such peace and support and speaks of not fearing the dark days because he knows they’ll all end in the safety nets of her arms. “Well, good morning there / What a way to start the day / With everything laid bare,” Ed Sheeran sings in the first verse, enthusiastic to be waking up beside his woman. He apologizes for missing her calls in the second verse and promises to return them because for him, speaking to her is the most important thing. “Well, I get lost inside my head / In this chaos, you’re my calm / And I will find my feet again / ‘Cause еven the worst days of my life will always еnd / At midnight in your arms,” sings Ed Sheeran in the chorus, revelling in his good luck.
Album art
Sunglasses at Night
Corey Hart
In the 1980s, sunglasses were a common fashion for people who wanted to adopt a "tough guy" persona (note all the cop shows from that era -- Simon & Simon, Miami Vice, etc. -- where the lead characters wore shades). So I think this song is about a guy who wears shades as a way of hiding his insecurity after learning that his girlfriend is cheating on him. He's trying to pretend that he's a "tough guy" to hide the fact that his girlfriend's affair is disturbing him.