îñ äëðñä äí òé÷ìå ìé îâáø
îñ òøê îåñó äí òé÷ìå ìé îùãø
çáøú äçùîì òé÷ìå ìé îöáø
îðäì äîéí ñúîå ìé áàø
øàéúé ùàðé îéãøãø ìîùáø
äúçìúé äåæä...
àáì òáøðå àú ôøòä, ðòáåø âí àú æä...

èòåú áîçùá òìúä ìé îìéåï
ëñôåîè áìò ìé éúøú çùáåï
îæëéøä àì÷èøåðéú ãçúä ìé øàéåï
ùåôè àåèåîèé ùìì ìé øùéåï
ìòåøê ãéï îéëðé ùìùìúé àñéîåï
áçøéõ äôä...
àáì òáøðå àú ôøòä, ðòáåø âí àú æä...

ìîãúé î÷öåò îåòéì åðçåõ
ëãé ùìà àäéä ãçå÷ åìçåõ
òîãúé ôä, äééúé çøåõ
áøí ëùìåï äîòøëú âí ëï äéä çøåõ
îöàúé àú òöîé òí äî÷öåò áçåõ
äåìê åøæä...
àáì òáøðå àú ôøòä, ðòáåø âí àú æä...

ìôòîéí àðé çåèó àú æä áàåèåáåñ àôåó
àå áéöéàä îîâøù, òú àðé ãøåê åãçåó
ìôòîéí áøçåá îøåá çéëåê åùôùåó
îøåá áé÷åù ìàéæä àåùø çèåó
áâá, áöìòåú, ìôòîéí áôøöåó
äîøô÷ äæä...
àáì òáøðå àú ôøòä, ðòáåø âí àú æä...

äñúåááúé ÷öú æîï ììà îèøä
åììà äâãøä åììà ôùøä
àéáãúé âåáä å÷öú äëøä
çùáúé àåìé áëì æàú, äâãøä
ùúúï úùåáä çãä åáøåøä
ð÷øòúé òì æä...
àáì òáøðå àú ôøòä, ðòáåø âí àú æä...

åòëùéå àðé ú÷åò áæîï äçãéù
åìîòï äàîú àðé ãé àãéù
äîöá àîðí áéù
àê àéðé îøâéù
àéï ìé ìá ìëì äçåîø ùäîø÷ò îâéù
åùìèåï äòí éåøã àì äëáéù
åàðé îúáæä...
àáì òáøðå àú ôøòä, ðòáåø âí àú æä...

:Now let me give it to you in English
Somtimes in the future
I'm gonna come
,I'm gonna come good
Y'know, mom
Everybody is entitled to some fun...


Lyrics submitted by Novartza

òáøðå àú ôøòä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Somewhere Only We Know
Keane
Per the FAQ on Keane's website, Keane's drummer Richard Hughes, stated the following: "We've been asked whether "Somewhere Only We Know" is about a specific place, and Tim has been saying that, for him, or us as individuals, it might be about a geographical space, or a feeling; it can mean something individual to each person, and they can interpret it to a memory of theirs... It's perhaps more of a theme rather than a specific message... Feelings that may be universal, without necessarily being totally specific to us, or a place, or a time..." With the nostalgic sentiment and the overall tone of the song, I think Keane is attempting to express a Portuguese term known as 'saudade', which does not have a direct English translation but roughly means "that which we remember because it is gone."
Album art
Sunglasses at Night
Corey Hart
In the 1980s, sunglasses were a common fashion for people who wanted to adopt a "tough guy" persona (note all the cop shows from that era -- Simon & Simon, Miami Vice, etc. -- where the lead characters wore shades). So I think this song is about a guy who wears shades as a way of hiding his insecurity after learning that his girlfriend is cheating on him. He's trying to pretend that he's a "tough guy" to hide the fact that his girlfriend's affair is disturbing him.
Album art
Alma Matters
Morrissey
The man has pseudo-friends who constantly criticize his actions. They moralize him, "teach" him and advise him to make a significant change in his life, because the way he is and what he does is not what they say it should be. They may find his life lame or immoral. They hold themselves up as role models. The man replies that he will make his own choices and decisions and he does not agree to unconditionally make himself under the influence of questionable quality advice. He justifies this by saying that there is always someone for whom he will be important, no matter what he does and no matter what he is. Although it is not said directly, I read it as meaning that he will always be important to himself in every way and he will always have his own support. "Everyone is different and maybe that's a good thing, but you exceeded that mark 1000 times" - I remember very well how sad the words I once heard (from my peers and it was in negative context) at school made me feel.
Album art
High On Life
Viyaa
This track marks the first collaboration between the artists. It was produced in its entirety by Datbeatgod and released for public consumption on January 1, 2021.
Album art
Real Groove
Kylie Minogue
This standalone single marks the latest collaboration between the artists. It was produced by Nico Stadi & Teemu Brunila and released on December 31, 2020.