îãåã îãåã àðé áåã÷ú àôùøåú
æä ãé ðùîø áé òåã îùéòåøé ñôøåú
÷öú äúøâùúé îôùèåú ääéòðåú
æä îéï îöá ëæä âåáì áøåç ùèåú

àúä éåãò ùàðé æä áùáéìê
àúîåì áòøá ðéù÷úé áçåøä
ðéù÷úé áçåøä

ôúçúé öåäø àì çéé ùòùåòéí
äéå çùîì åîçùëéí
åàéù àçã äçæé÷ ìé àú äéã åäçãéø áé îáèéí
çååéúé îùäå òì ñó ÷äåú çåùéí

àúä éåãò ùàðé æä áùáéìê
àúîåì áòøá ðéù÷úé áçåøä
ðéù÷úé áçåøä

á÷éõ ùòáø ãçéúé äæãîðåú
àúîåì äôúéò, àæ áäçìèéåú
âøùúé îçùáä, ùáàä áçñåú
äàâåãä ìâéðåðéí åäúçñãåú

àúä éåãò ùàðé æä áùáéìê
àúîåì áòøá ðéù÷úé áçåøä
ðéù÷úé áçåøä


Lyrics submitted by Novartza

ðéù÷úé áçåøä song meanings
Add Your Thoughts

2 Comments

sort form View by:
 • 0
  General Comment
  WHAT IN THE HELL IS THIS?!?!??!
  Starfish_182on May 28, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  whoa this is deep
  t.bosherson December 19, 2004   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!