ðéù÷úé áçåøä Lyrics

îãåã îãåã àðé áåã÷ú àôùøåú
æä ãé ðùîø áé òåã îùéòåøé ñôøåú
÷öú äúøâùúé îôùèåú ääéòðåú
æä îéï îöá ëæä âåáì áøåç ùèåú

àúä éåãò ùàðé æä áùáéìê
àúîåì áòøá ðéù÷úé áçåøä
ðéù÷úé áçåøä

ôúçúé öåäø àì çéé ùòùåòéí
äéå çùîì åîçùëéí
åàéù àçã äçæé÷ ìé àú äéã åäçãéø áé îáèéí
çååéúé îùäå òì ñó ÷äåú çåùéí

àúä éåãò ùàðé æä áùáéìê
àúîåì áòøá ðéù÷úé áçåøä
ðéù÷úé áçåøä

á÷éõ ùòáø ãçéúé äæãîðåú
àúîåì äôúéò, àæ áäçìèéåú
âøùúé îçùáä, ùáàä áçñåú
äàâåãä ìâéðåðéí åäúçñãåú

àúä éåãò ùàðé æä áùáéìê
àúîåì áòøá ðéù÷úé áçåøä
ðéù÷úé áçåøä
Song Info
Submitted by
Submitted on
Jun 09, 2001
More îé÷ä ÷øðé
Album art
àìåì áòéï ëøí
2 Meanings
An error occured.

WHAT IN THE HELL IS THIS?!?!??!

An error occured.

whoa this is deep

An error occured.