Black bitter milk we drink in toast to the dawn In huddled silence as a long night falls We write of love upon the bodies of our dead Swallow pride and venom for our daily bread Duende Wash your conscience in the tears of men who rape Trace your pleasures in the outlines of pain You speak of laws and rights in this day and age? I don't believe in anything I can't taste Duende And tonight the losers sleep, or lie awake and gnaw their wrists Crippled dancers, beaten heroes, squandered artists Refugees from those wretched lands Where our dreams died like lovers in our hands While outside in that new age Lost children and devils play On the very doorsteps of our homes New deities sworn in Consuming from without and from within Clean the land down to bare and blackened bones Make ready ten billion beds in hell For we're all coming soon And in this noise, the dreadful silence of tongues Tied by words never spoken, songs left unsung Vows that were bent rather than broken Locked chambers that will never open And none on this earth will ever get what they want And that is beautiful, or close enough And we'll clutch our regrets Shut out the rest Cut out the hearts from our chests And we move Eyes shut, silent, hand in hand Towards a broken promised land When those before you lost their heads upon the block Or sold themselves into the services of the Snakes as new gods Reshape the world in their own image And all the others turn their eyes away We will set out with a fire in our hearts With a desire that cannot be bought To snatch the morning from the jaws of the night To take the dead and bring them back to life Duende nowordsnotouchnosleepnotrustnohopenofaithnorestingplace From childhood schemes on stranger's floors To sickbeds, cells And foreign shores Homeless Heartless Restless Selfless Lifeless Loveless Less and Less and Less And if the morning comes late this time That fickle sun will rise to find My fingers clutched tight around the husks Of dreams I built from dust Finally dead Dead in the land of the dead And they will call it suicide As I scream for just one finger of dawn And it's coming On all horizons, like gathering clouds Bar the doors to shut it out But put your ear to your chest You will hear In your own breast Hoof beats Closing in and there's nothing pure in this place and there's nothing clean in this place and there's nothing sure in this place and there's nothing free in this place and in this world there's nothing safe and in this world there's nothing fair and nothing in this world is true this world that i can't bear and the morning came late I'll spit it back in your face Last-born of an evil race We're all evil in this place Just fucking give me a taste


Lyrics submitted by rustedhope

Duende song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
 • 0
  General Comment7. DUENDE (tlo je bli`e nego nebo)


  Crno, gorko mlijeko pijemo u zdravicu svanu}u
  U zbrkanoj ti{ini dok pada duga no}
  Pi{emo o ljubavi na tijelima mrtvih
  Gutamo ponos i pakost za svakodnevni kruh
  Duende
  Operi svoju savjest u suzama onih koji siluju
  Slijedi svoje u`itke u obrisima bola
  Ti govori{ o pravima i zakonima u ovim danima i dobima?
  Ne vjerujem u ne{to {to ne mogu okusiti
  Duende
  I ve~eras gubitnici spavaju ili le`e i glo|u svoje kosti
  Osaka}eni plesa~i, prebijeni heroji, protra}eni umjetnici
  Izbjeglice iz tih bijednih zemalja
  Gdje su na{i snovi umrli poput ljubavnika na na{im rukama
  Dok vani u tom novom dobu
  Izgubljena djeca i vragovi ple{u
  Na pragovima na{ih ku}a
  Novi Jetiji pristi`u
  Konzumiraju}i izvana i iznutra
  ^iste}i zemlju do golih kostiju
  Pripremi deset milijardi kreveta u paklu
  Jer uskoro dolazimo
  I u toj buci, stravi~na ti{ina jezika
  Svezana nikad izgovorenim rije~ima, neotpjevanim pjesmama
  Zavjeti koji su prije pot~injeni nego slomljeni
  Zaklju~ane komore koji se nikad ne}e otvoriti
  I nitko na ovoj zemlji ne}e dobiti {to oni `ele
  I to je prekrasno ili barem blizu lijepom
  I mi }emo zgrabiti na{a kajanja
  Isklju~iti sve ostalo
  Izrezati na{a srca iz prsa
  I mi kre}emo
  O~iju zatvorenih, tihi s rukom u ruci
  Prema slomljenoj, obe}anoj zemlji
  Kada oni prije nego {to izgube `ivote na strati{tu
  Ili se prodaju u slu`bu zmija
  Kao novi bogovi
  Preoblikuju svijjet na vlastitu sliku
  Ikada svi ostali odmaknu poglede
  Krenu}emo, sa vatrom u srcima
  Sa `udnjom koja se ne mo`e kupiti,
  Istrgnuti jutro iz ralja no}i
  Uzeti mrtve i vratiti ih natrag `ivotu
  Duende
  Bezrije~ibezdodirabezsnabezvjerebeznadebezpo~ivali{ta
  Od {ema iz djetinjstva na tlu stranaca
  Do bolesni~kih kreveta, }elija
  I nepoznatih obala
  Bez doma
  Bez srca
  Bez sebe
  Bez `ivota
  Bez ljubavi
  Bez
  I Bez
  i Bez
  Bez
  I ako ovogaputa jutro zakasni
  To prevrtljivo sunce svanut }e da na|e
  Moje prste omotane oko olupina
  Snova izgra|enih od pra{ine
  Kona~no mrtav
  Mrtav u zemlji mrtvih
  I oni }e to nazvati samoubojstvom
  Dok ja vri{tim za samo jednim dijeli}em zore
  I dolazi
  Na svim horizontima, kao oblaci {to se okupljaju
  Zaklju~aj vrata da ga izbaci{
  Ali stavi uho na svoja prsa
  ^ut }e{
  U sopstvnim grudima
  Udarce kopita
  Kako se pribli`avaju
  Ovaj svijet je zlo mjesto
  nekada osje}am…
  (i nema ni~eg ~istog na ovom svijetu
  I nema ni~eg nevinog ovom svijetu
  I nema ni~eg sigurnog na ovom svijetu
  I nema ni~eg slobodnog na ovom svijetu
  I na ovom svijetu ni{ta nije bezopasno
  I na ovom svijetu ni{ta nije po{teno
  I ni{ta na ovom svijetu nije istinito
  Ovaj svijet koji ne mogu podnijeti
  I jutro je do{lo prekasno)
  Pljunut }u natrag u tvoje lice
  Tebi poslednjem ro|enom od zle rase
  Svi smo mi zli na ovom mjestu
  SAMO MI DAJ TAJ OKUS!

  (Duende, divlji, magi~ni duh [panskog Flamenka, je prisutan samo rasejano u na{im stra{no ozbiljim pjesmama. Ovo je na{ poku{aj da na|emo sopstvenu du{u: da {~epamo na{e o~ajanje i razo~aranje i zavitlamo ih bijesno ka okrutnom i nepa`ljivom kosmosu da i mi tako|e mo`emo prekora~iti i crtati ljepotom protiv najstrastnije ru`no}e, ako je to zaista sve {to nam je ostalo da ponudimo u ovom zaklanom svijetu).
  monstrumon April 06, 2006   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top