áìéìä éöàúé ìùåèè ëùááéú äëì ôúàåí äúîåèè
îåìé ðñò àéù òí àåôðééí, äéå ìé ëáø ãîòåú áòéðééí
øàéúé èìôåï, äéä ìé àñéîåï
àáì àú ìà ðîöàú, àú ìà ðîöàú áæîï äàçøåï
äàéù òí äàåôðééí äîùéê ìäúâìâì, àîø ìé úàäá, òðéúé ùàùúãì
ìîä äåà ðñò ëì ëê îäø
àéê ìéãé äëì òåáø, ìéãé äëì òåáø
ôúàåí øàéúé àéæä àéù îôçéã àæ ùéðéúé ëéååï åùéðéúé úô÷éã
ãåå÷à îåöà çï áòéðé ìùç÷ æàá áåãã, úîéã àðé çåæø ìúô÷éã ùì äôåçã
ôúàåí ðãì÷å ùí ëîä ëåëáéí
àáì úôñå àåúí ëáø ëîä àðùéí
úîéã àðé áñåó îåöà àú îé ìäàùéí
áìéìä ëæä àðé ðú÷ó âòâåòéí ì÷øåáéí ùäôëå ìé ìäéåú øçå÷éí
ëáø ùúééí áìéìä åîñåëï
úâéãé îúé úâéòé ìëàï, îúé úâéòé ìëàï
òí åå÷îï åæîø ùöåøç, áãéàìåâ òí äòåìí äåà îúååëç
äúçìúé ìáëåú òì äëáéù
çáåøä ùì áðåú àîøä ùàðé øâéù
àðé àåøç ùì çåùê òåèó, åîúçéì ìäéåú ìé ÷öú ëéó
äáå÷ø äúçéì ìäòéø, àðé äìéöï ùì äòéø
ááéú äëðñú ìéã îúçéìéí ìéìì
çåæø ìé äáéúä, úøàå ëåìí àðé ùø
àðé áï àãí îàåùø
îàåùø îàåùø

ëì ëê äøáä òöá éù áòåìí, àáì ìøâò àúä îàåùø
åëîä áãéãåú éù áòåìí, àáì ìøâò îéùäå îàåùø
åëîä àé öã÷ éù áòåìí, àáì ìøâò àôùø ìäéåú îàåùø
áñåó àéï ùí ëìåí ø÷ çåùê âãåì, àáì ìøâò àúä îàåùø
åëîä ÷ìéùàåú éù ìé áùéø, àáì ìøâò îàåùø


Lyrics submitted by web_jamer

èéåì áìéìä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
Gentle Hour
Yo La Tengo
This song was originally written by a guy called Peter Gutteridge. He was one of the founders of the "Dunedin Sound" a musical scene in the south of New Zealand in the early 80s. From there it was covered by "The Clean" one of the early bands of that scene (he had originally been a member of in it's early days, writing a couple of their best early songs). The Dunedin sound, and the Clean became popular on american college radio in the mid to late 80s. I guess Yo La Tengo heard that version. Great version of a great song,
Album art
Head > Heels
Ed Sheeran
“Head > Heels” is a track that aims to capture what it feels like to experience romance that exceeds expectations. Ed Sheeran dedicates his album outro to a lover who has blessed him with a unique experience that he seeks to describe through the song’s nuanced lyrics.
Album art
Page
Ed Sheeran
There aren’t many things that’ll hurt more than giving love a chance against your better judgement only to have your heart crushed yet again. Ed Sheeran tells such a story on “Page.” On this track, he is devastated to have lost his lover and even more saddened by the feeling that he may never move on from this.