àöìé èéôä ìàè
àðé ÷öú îàçø
òí äæîðéí ìäúîåãã áåçø àå ìà áåçø
ãäá æä îìçéõ ìéã çééí ëîå ùìé
àðé îãìé÷ ñéâøéä,
åäéà îçæé÷ä ëîä éîéí
ìà îáéï îãåò äí ÷åøàéí ìé ìôòîéí

ñìåàå îùä
á÷öá îùìé
ñìåàå îùä
àáì æä ìà àðé

äòåìí äåà îú÷ãí îãé
åø÷ àðé ðùàø
àí ú÷áòå àéúé äéåí
àð'ìà àâéò âí îçø
ëé çéìæåï áùáéìé ëîå èø÷èåøåï
àó ôòí ìà øàùåï àðé úîéã äàçøåï
àðé òåáø äîåï ùðéí îùåòîí, ùåçä, àáåã
àåìé àøöä ìäéååìã äøáä àçøé ùàðé àîåú

ñìåàå îùä
á÷öá îùìé
àðé ñìåàå îùä
àáì æä ìà àðé

úâéã àçé àúä àéúé?
àðé àéèé ìùéèúé
åàí úäéä àúä àéúé
àúä úäéä àéèé àéúé
ëùîôðéí àú äùåìçï
àðé îçôù ú'îìçéä
åëùñåâøéí ú'îñòãä àðé áãøê ìùúéä
àú äéìãåú ùìé áéìéúé áúåê äòâìä
áðòåøé äééúé îëåøáì áàéæå ùîéëä
áöáà ìîãå àåúé ìæçåì ìøàùåðä
ëùùéçøøå àåúé ìîãúé äìéëä æ÷åôä

ñìåàå îùä
á÷öá îùìé
ñìåàå îùä
àáì æä ìà àðé

æå äçáøä äæàú
ùéù ìä îåîçéåú áîøãôéí
îäðãñ úå÷ò âøòôñ åëåìí øöéí
ìòáåø ãéøä æä ëáø îöá ÷áåò
åìäçìéó ñâðåï çééí æä ÷åøä áëì ùáåò
ëåìí ãåô÷éí øéöä
îàåôðä ìàåôðä
åø÷ àðé úåìù òìä
îëì àéìï ùáùëåðä

ñìåàå îùä
á÷öá îùìé
ñìåàå îùä
àáì æä ìà àðé


Lyrics submitted by web_jamer

ñìåàå îùä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
The Night We Met
Lord Huron
This is a hauntingly beautiful song about introspection, specifically about looking back at a relationship that started bad and ended so poorly, that the narrator wants to go back to the very beginning and tell himself to not even travel down that road. I believe that the relationship started poorly because of the lines: "Take me back to the night we met:When the night was full of terrors: And your eyes were filled with tears: When you had not touched me yet" So, the first night was not a great start, but the narrator pursued the relationship and eventually both overcame the rough start to fall in love with each other: "I had all and then most of you" Like many relationships that turn sour, it was not a quick decline, but a gradual one where the narrator and their partner fall out of love and gradually grow apart "Some and now none of you" Losing someone who was once everything in your world, who you could confide in, tell your secrets to, share all the most intimate parts of your life, to being strangers with that person is probably one of the most painful experiences a person can go through. So Painful, the narrator wants to go back in time and tell himself to not even pursue the relationship. This was the perfect song for "13 Reasons Why"
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.
Album art
Blue
Ed Sheeran
“Blue” is a song about a love that is persisting in the discomfort of the person experiencing the emotion. Ed Sheeran reflects on love lost, and although he wishes his former partner find happiness, he cannot but admit his feelings are still very much there. He expresses the realization that he might never find another on this stringed instrumental by Aaron Dessner.
Album art
Head > Heels
Ed Sheeran
“Head > Heels” is a track that aims to capture what it feels like to experience romance that exceeds expectations. Ed Sheeran dedicates his album outro to a lover who has blessed him with a unique experience that he seeks to describe through the song’s nuanced lyrics.