áùéôëú äæåøí
àöìðå áùëåðä
âîòå ùéçé ÷ìôéí
îé áåõ åîãîðä
åâôøåøéí îùåîùéí
çåãøéí ìîúâéí ùì àåø
áëì çãø îãøâåú
ùåëá á÷áå÷ ùéëåø
àöìðå áùéôëú äæåøí
ëéñå ìðå áúøñéñ ìáï
ñéñîàåú äîùáçåú
àú ùí äùà÷ì äúåøï
àöìðå áùéôëú äæåøí
ò÷øå àú ëì ôøçé äòéøéä
åâí âðáå îåæàé÷ä
îáðééï äîåòöä

åîáèéçéí ìðå ùéåí àçã úáåà îéëì éðàé
åúòùä àú äòåìí äæä ùîç áååãàé

éù îñèé÷éí îùåîùéí
îúçú ìãìô÷
åòì ëì òõ ëéáå ñéâøéä
åäñôñì ðùç÷
áùéôëú äæåøí
äãùà îú îøåá äëãåøâì
åìôòîéí îäçìåï
æåø÷éí ù÷éú ùì æáì
àöìðå áùéôëú äæåøí
úåê éåí îúðôöéí äôðñéí
åñáéá ùòåï ùîú÷ú÷
îúôöçéí äâøòéðéí
àöìðå áùéôëú äæåøí
äëáéñä úìåéä áçåõ ÷áåò
åàí äøñú ÷ï éåðéí
äåà éáðä áúåê ùáåò

åôòí áùðä áàéí äöáòéí
öåáòéí ëì âåù áèåï
áöáòéí ùì éìãéí
àçã åøåã äùðé ñâåì
ëãé ùéäéä ùîç
åöéåøéí òì ëì î÷ìè
òí çéåê ìëì àåøç

åîáèéçéí ìðå ùéåí àçã úáåà îéëì éðàé
åúòùä àú äòåìí äæä ùîç áååãàé

áæéøîú äùåôê
àöìðå áùëåðä
âîòå ùéçé ÷ìôéí
îé áåõ åîãîðä
îéã äëì çåæø ìäéåú øâéì
áùéôëú äæåøí
òã ùéáåàå òåã äôòí
åéçìéèå ìù÷í


Lyrics submitted by web_jamer

áùéôëú äæåøí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
The Night We Met
Lord Huron
This is a hauntingly beautiful song about introspection, specifically about looking back at a relationship that started bad and ended so poorly, that the narrator wants to go back to the very beginning and tell himself to not even travel down that road. I believe that the relationship started poorly because of the lines: "Take me back to the night we met:When the night was full of terrors: And your eyes were filled with tears: When you had not touched me yet" So, the first night was not a great start, but the narrator pursued the relationship and eventually both overcame the rough start to fall in love with each other: "I had all and then most of you" Like many relationships that turn sour, it was not a quick decline, but a gradual one where the narrator and their partner fall out of love and gradually grow apart "Some and now none of you" Losing someone who was once everything in your world, who you could confide in, tell your secrets to, share all the most intimate parts of your life, to being strangers with that person is probably one of the most painful experiences a person can go through. So Painful, the narrator wants to go back in time and tell himself to not even pursue the relationship. This was the perfect song for "13 Reasons Why"
Album art
Mental Istid
Ebba Grön
This is one of my favorite songs. https://fnfgo.io
Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.
Album art
Gentle Hour
Yo La Tengo
This song was originally written by a guy called Peter Gutteridge. He was one of the founders of the "Dunedin Sound" a musical scene in the south of New Zealand in the early 80s. From there it was covered by "The Clean" one of the early bands of that scene (he had originally been a member of in it's early days, writing a couple of their best early songs). The Dunedin sound, and the Clean became popular on american college radio in the mid to late 80s. I guess Yo La Tengo heard that version. Great version of a great song,
Album art
Plastic Bag
Ed Sheeran
“Plastic Bag” is a song about searching for an escape from personal problems and hoping to find it in the lively atmosphere of a Saturday night party. Ed Sheeran tells the story of his friend and the myriad of troubles he is going through. Unable to find any solutions, this friend seeks a last resort in a party and the vanity that comes with it. “I overthink and have trouble sleepin’ / All purpose gone and don’t have a reason / And there’s no doctor to stop this bleedin’ / So I left home and jumped in the deep end,” Ed Sheeran sings in verse one. He continues by adding that this person is feeling the weight of having disappointed his father and doesn’t have any friends to rely on in this difficult moment. In the second verse, Ed sings about the role of grief in his friend’s plight and his dwindling faith in prayer. “Saturday night is givin’ me a reason to rely on the strobe lights / The lifeline of a promise in a shot glass, and I’ll take that / If you’re givin’ out love from a plastic bag,” Ed sings on the chorus, as his friend turns to new vices in hopes of feeling better.