øàéðå àú öååú äîìöøéí äðôìà àéæä éåôé ðäéä ëàï ùîç áàåìîé
(àéê ÷åøàéí ìàåìí äæä?)
àåìîé ðâä ìàè ìàè òí äöååú äðäãø ùì äú÷ìéèðéí ùìðå
àðçðå îúçéìéí ìäúøâì ìòøá äðôìà äæä
áåàå ðøàä ÷öú ëôééí ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä
ëï à÷å ååàï ååàï ååàï ååàï ñéé àéé éôä îàåã
îàçìéí
òøá èåá
ìëåìí!!!

àéôä äëôééí ùìëí á÷ùä åàéôä ëôééí ùìëí úåãä

úåãä øáä ìø÷ãðéí äðôìàéí ùìðå
àé àé àé àé àé àé àé àé
òì äú÷ìéèéä äú÷ìéèï äéçéã áéùøàì ôøð÷ æòúø
âáøú æëéú!!
æëéú áôéúä òí æòúø îúðä îú÷ìéèéú ôøð÷ æòúø
àðé äéçéã ùîñåáá ãéñ÷éí åôéúåú
ú÷ìéèéä åîàôéä áîëä àçú
áåà àãåï áåà àãåï æëéú áñîáåñ÷ áöì
÷ãéîä
àéôä äëôééí ùìëí?
ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä

àéôä äëôééí ùìëí á÷ùä åàéôä ëôééí ùìëí úåãä

àðçðå îúçéìéí ìäúøâì ìòøá äðôìà äæä
áåàå ðøàä ÷öú ëôééí ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä ö'ä
ëï à÷å ååàï ååàï ååàï ååàï ñéé àéé éôä îàåã
îàçìéí
òøá èåá
ìëåìí!!!
âùí ùì ô÷÷éí(äéãã äéãã ëôééí ëôééí)


Lyrics submitted by web_jamer

äú÷ìéèï song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Standing On The Edge Of Summer
Thursday
In regards to the meaning of this song: Before a live performance on the EP Five Stories Falling, Geoff states “It’s about the last time I went to visit my grandmother in Columbus, and I saw that she was dying and it was the last time I was going to see her. It is about realizing how young you are, but how quickly you can go.” That’s the thing about Geoff and his sublime poetry, you think it’s about one thing, but really it’s about something entirely different. But the lyrics are still universal and omnipresent, ubiquitous, even. So relatable. That’s one thing I love about this band. I also love their live performances, raw energy and Geoff’s beautiful, imperfectly perfect vocals. His voice soothes my aching soul.
Album art
I Can't Go To Sleep
Wu-Tang Clan
This song is written as the perspective of the boys in the street, as a whole, and what path they are going to choose as they get older and grow into men. (This is why the music video takes place in an orphanage.) The seen, and unseen collective suffering is imbedded in the boys’ mind, consciously or subconsciously, and is haunting them. Which path will the boys choose? Issac Hayes is the voice of reason, maybe God, the angel on his shoulder, or the voice of his forefathers from beyond the grave who can see the big picture and are pleading with the boys not to continue the violence and pattern of killing their brothers, but to rise above. The most beautiful song and has so many levels. Racism towards African Americans in America would not exist if everyone sat down and listened to this song and understood the history behind the words. The power, fear, pleading in RZA and Ghostface voices are genuine and powerful. Issac Hayes’ strong voice makes the perfect strong father figure, who is possibly from beyond the grave.
Album art
Just A Little Lovin'
Dusty Springfield
I don't think it's necessarily about sex. It's about wanting to start the day with some love and affection. Maybe a warm cuddle. I'm not alone in interpreting it that way! For example: "'Just a Little Lovin’ is a timeless country song originally recorded by Eddy Arnold in 1954. The song, written by Eddie Miller and Jimmy Campbell, explores the delicate nuances of love and showcases Arnold’s emotive vocals. It delves into the universal theme of love and how even the smallest gesture of affection can have a profound impact on our lives." https://oldtimemusic.com/the-meaning-behind-the-song-just-a-little-lovin-by-eddy-arnold/
Album art
Head > Heels
Ed Sheeran
“Head > Heels” is a track that aims to capture what it feels like to experience romance that exceeds expectations. Ed Sheeran dedicates his album outro to a lover who has blessed him with a unique experience that he seeks to describe through the song’s nuanced lyrics.
Album art
Plastic Bag
Ed Sheeran
“Plastic Bag” is a song about searching for an escape from personal problems and hoping to find it in the lively atmosphere of a Saturday night party. Ed Sheeran tells the story of his friend and the myriad of troubles he is going through. Unable to find any solutions, this friend seeks a last resort in a party and the vanity that comes with it. “I overthink and have trouble sleepin’ / All purpose gone and don’t have a reason / And there’s no doctor to stop this bleedin’ / So I left home and jumped in the deep end,” Ed Sheeran sings in verse one. He continues by adding that this person is feeling the weight of having disappointed his father and doesn’t have any friends to rely on in this difficult moment. In the second verse, Ed sings about the role of grief in his friend’s plight and his dwindling faith in prayer. “Saturday night is givin’ me a reason to rely on the strobe lights / The lifeline of a promise in a shot glass, and I’ll take that / If you’re givin’ out love from a plastic bag,” Ed sings on the chorus, as his friend turns to new vices in hopes of feeling better.