àðé ùçåø àðé
éåúø îúéîðé
àðé éåúø îúä îðé àðé ÷ôä îðé
äðä ùååøõ ëîåðé
ùåøõ ôä áú÷ùåøú
àîðí ìáï àðé
àáì úãòå àðé áï úùçåøú
ëùúñúëìå òìé úøàå àåìé îãòï âøòéï øåñé
ëùúôöçå àú äâøòéï
úøàå àåúé
ëé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé ùçåø áåä÷
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
æä àðé

ëùàðé òì äáîä
äãøáå÷åú îðâðåú
åø÷ãðéåú äáèï îúçéìåú ìø÷åã
àðé òåùä ùîçä
îáéè öôåï àôøé÷ðé ðà
åëùàðé àéúëí
úäéä ëàï
îéðéîéîåðä
îéðéîéîåðä
îéðéîéîåðä
îéðéîéîåðä
àæ àéôä äëôééí ùìëí á÷ùä
åàéôä äëôééí ùìëí úåãä
åàéôä äëôééí ùìëí á÷ùä
åàéôä äëôééí ùìëí úåãä
æä àöìëí úçáéá
åàöìé æä òáåãä
åàí àúä ú÷ùéá
àðé àúð'ê úòåãä
àðé ùçåø îùçåø
ëîå òåøá îèàìé
åàðé àìåó èåèàìé áãéáåø àåøìé
æä ìà àéæä áåø÷ñ æä ìàôä îìàä
åàí ìà ðäðéú àæ ú÷ùéá îäúçìä

ëé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé ùçåø áåä÷
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
æä àðé

àðé éåúø òð÷ îååéìéàîñ
åùçåø îååéìé ñéîñ
åîöìéç ìäâðéá
åìãåáá åìä÷ñéîñ
ëé àéï ëîåðé îåðé îåðéèåø öåò÷ áçæøä
åàöìé îéìä ëúåáä æå àåîðåú ëîå ùéøä
ëé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé ùçåø áåä÷
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
æä àðé


Lyrics submitted by web_jamer

âøé äðâøé song meanings
Add your thoughts

No Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top
explain