àðé ùçåø àðé
éåúø îúéîðé
àðé éåúø îúä îðé àðé ÷ôä îðé
äðä ùååøõ ëîåðé
ùåøõ ôä áú÷ùåøú
àîðí ìáï àðé
àáì úãòå àðé áï úùçåøú
ëùúñúëìå òìé úøàå àåìé îãòï âøòéï øåñé
ëùúôöçå àú äâøòéï
úøàå àåúé
ëé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé ùçåø áåä÷
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
æä àðé

ëùàðé òì äáîä
äãøáå÷åú îðâðåú
åø÷ãðéåú äáèï îúçéìåú ìø÷åã
àðé òåùä ùîçä
îáéè öôåï àôøé÷ðé ðà
åëùàðé àéúëí
úäéä ëàï
îéðéîéîåðä
îéðéîéîåðä
îéðéîéîåðä
îéðéîéîåðä
àæ àéôä äëôééí ùìëí á÷ùä
åàéôä äëôééí ùìëí úåãä
åàéôä äëôééí ùìëí á÷ùä
åàéôä äëôééí ùìëí úåãä
æä àöìëí úçáéá
åàöìé æä òáåãä
åàí àúä ú÷ùéá
àðé àúð'ê úòåãä
àðé ùçåø îùçåø
ëîå òåøá îèàìé
åàðé àìåó èåèàìé áãéáåø àåøìé
æä ìà àéæä áåø÷ñ æä ìàôä îìàä
åàí ìà ðäðéú àæ ú÷ùéá îäúçìä

ëé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé ùçåø áåä÷
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
æä àðé

àðé éåúø òð÷ îååéìéàîñ
åùçåø îååéìé ñéîñ
åîöìéç ìäâðéá
åìãåáá åìä÷ñéîñ
ëé àéï ëîåðé îåðé îåðéèåø öåò÷ áçæøä
åàöìé îéìä ëúåáä æå àåîðåú ëîå ùéøä
ëé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé ùçåø áåä÷
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
àðé âøé äðéâøé
æä àðé


Lyrics submitted by web_jamer

âøé äðâøé song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Standing On The Edge Of Summer
Thursday
In regards to the meaning of this song: Before a live performance on the EP Five Stories Falling, Geoff states “It’s about the last time I went to visit my grandmother in Columbus, and I saw that she was dying and it was the last time I was going to see her. It is about realizing how young you are, but how quickly you can go.” That’s the thing about Geoff and his sublime poetry, you think it’s about one thing, but really it’s about something entirely different. But the lyrics are still universal and omnipresent, ubiquitous, even. So relatable. That’s one thing I love about this band. I also love their live performances, raw energy and Geoff’s beautiful, imperfectly perfect vocals. His voice soothes my aching soul.
Album art
Son Şansın - Şarkı Sözleri
Hayalperest
This song seemingly tackles the methods of deception those who manipulate others use to get victims to follow their demands, as well as diverting attention away from important issues. They'll also use it as a means to convince people to hate or kill others by pretending acts of terrorism were committed by the enemy when the acts themselves were done by the masters of control to promote discrimination and hate. It also reinforces the idea that these manipulative forces operate in various locations, infiltrating everyday life without detection, and propagate any and everywhere. In general, it highlights the danger of hidden agendas, manipulation, and distraction, serving as a critique of those who exploit chaos and confusion to control and gain power, depicting a cautionary tale against falling into their traps. It encourages us to question the narratives presented to us and remain vigilant against manipulation in various parts of society.
Album art
When We Were Young
Blink-182
This is a sequel to 2001's "Reckless Abandon", and features the band looking back on their clumsy youth fondly.
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.
Album art
Page
Ed Sheeran
There aren’t many things that’ll hurt more than giving love a chance against your better judgement only to have your heart crushed yet again. Ed Sheeran tells such a story on “Page.” On this track, he is devastated to have lost his lover and even more saddened by the feeling that he may never move on from this.