äðä äí áàéí äìåòæééí
òí äùéøä áîé÷ñ
åäáàñéí äâãåìéí
äðä äí áàéí äìåòæééí
òí éåúø ùéòø
åäîåï îàáèçéí

àåìé éâéãå ùìåí áòáøéú
éùîçå àåúðå
àåìé éçá÷å àåúðå
åéâéãå àéèñ àä ååðãøôåì ÷àðèøé
àåìé éùéøå äáä ðâéìä
àåìé éòùðå ðøâéìä
àåìé éá÷øå áéã åùí
åàåìé éöèìîå òí ëéôä

äðä äí áàéí äìåòæééí
òí äùéøä áîé÷ñ
åäáàñéí äâãåìéí
äðä äí áàéí äìåòæééí
òí éåúø ùéòø
åäîåï îàáèçéí

àéæä ëéó ìâìâì àðâìéú áôä
ëîå ëåëá ÷åìðåò
àéæä ëéó ìäøâéù ëëì äòîéí
åàåìé áúäéìä ìðâåò
ëé äàáà ùìäí äåà ìà ùëï
åäí ìà äéå áöáà
åäí ìà ÷åðéí ìçí áîëåìú ìîèä
åâí àéï ìäí òãä

äðä äí áàéí äìåòæééí
òí äùéøä áîé÷ñ
åäáàñéí äâãåìéí
äðä äí áàéí äìåòæééí
òí éåúø ùéòø
åäîåï îàáèçéí

àéï øá ùòùä ìäí áøéú îéìä
åâí àéï ìäí îéìåàéí
åäí ìà îæéòéí ìà îôöçéí âøòéðéí
âìåðéí ùì áéøä ùåúéí
äí øæéí åéôéí
åëîòè ìà áàéí
ìäùúúó áàéæä èå÷ùåàå
åëùäí îâéòéí æä îàúééí ù÷ìéí
åëì ääåôòä òåîãéí

äðä äí áàéí äìåòæééí
òí äùéøä áîé÷ñ
åäáàñéí äâãåìéí
äðä äí áàéí äìåòæééí
òí éåúø ùéòø
åäîåï îàáèçéí


Lyrics submitted by web_jamer

äìåòæééí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Son Şansın - Şarkı Sözleri
Hayalperest
This song seemingly tackles the methods of deception those who manipulate others use to get victims to follow their demands, as well as diverting attention away from important issues. They'll also use it as a means to convince people to hate or kill others by pretending acts of terrorism were committed by the enemy when the acts themselves were done by the masters of control to promote discrimination and hate. It also reinforces the idea that these manipulative forces operate in various locations, infiltrating everyday life without detection, and propagate any and everywhere. In general, it highlights the danger of hidden agendas, manipulation, and distraction, serving as a critique of those who exploit chaos and confusion to control and gain power, depicting a cautionary tale against falling into their traps. It encourages us to question the narratives presented to us and remain vigilant against manipulation in various parts of society.
Album art
Cajun Girl
Little Feat
Overall about difficult moments of disappointment and vulnerability. Having hope and longing, while remaining optimistic for the future. Encourages the belief that with each new morning there is a chance for things to improve. The chorus offers a glimmer of optimism and a chance at a resolution and redemption in the future. Captures the rollercoaster of emotions of feeling lost while loving someone who is not there for you, feeling let down and abandoned while waiting for a lover. Lost with no direction, "Now I'm up in the air with the rain in my hair, Nowhere to go, I can go anywhere" The bridge shows signs of longing and a plea for companionship. The Lyrics express a desire for authentic connection and the importance of Loving someone just as they are. "Just in passing, I'm not asking. That you be anyone but you”
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.
Album art
Punchline
Ed Sheeran
Ed Sheeran sings about missing his former partner and learning important life lessons in the process on “Punchline.” This track tells a story of battling to get rid of emotions for a former lover, whom he now realized might not have loved him the same way. He’s now caught between accepting that fact and learning life lessons from it and going back to beg her for another chance.
Album art
Plastic Bag
Ed Sheeran
“Plastic Bag” is a song about searching for an escape from personal problems and hoping to find it in the lively atmosphere of a Saturday night party. Ed Sheeran tells the story of his friend and the myriad of troubles he is going through. Unable to find any solutions, this friend seeks a last resort in a party and the vanity that comes with it. “I overthink and have trouble sleepin’ / All purpose gone and don’t have a reason / And there’s no doctor to stop this bleedin’ / So I left home and jumped in the deep end,” Ed Sheeran sings in verse one. He continues by adding that this person is feeling the weight of having disappointed his father and doesn’t have any friends to rely on in this difficult moment. In the second verse, Ed sings about the role of grief in his friend’s plight and his dwindling faith in prayer. “Saturday night is givin’ me a reason to rely on the strobe lights / The lifeline of a promise in a shot glass, and I’ll take that / If you’re givin’ out love from a plastic bag,” Ed sings on the chorus, as his friend turns to new vices in hopes of feeling better.