àú äééú ëîå ä÷ùú áòðï
ëîå ñúéå çãù
åâí ëîå ùìëú
ëîå ùåùï àãåí îåùëú åîåùëú
áùáéìé àú ëì äèåá ùáçééí
àú äééú áøéç îåø åìáåðä
àú äééú çîä
åâí äééú ìé ùîù
äðùîä ùáìéáé òåã îôòîú
äéøç àú åâí äìáðä
àéê äìëú
ëëä ñúí
àéê òæáú àåúé ìáã
ãéðä ååãéðä ååãéðä
ãéðä ååãéï ãéðä
ãéðä ååãéðä ååãéðä
ãéðä ååãéï ãéðä

áå÷ø àô÷ç òéðé åàúòåøø
åàäåáúé äìëä àéððä éåúø
àæ éåùá ëì äéåí áåëä åîîøø
îúçðï ìàãåï òåìí ùúáåà îäø
åúùåá àì æøåòåúé åúùìéí àú äçñø
ëé ùåí ãáø àú äñðã÷ ëáø ìà îáãø
îàæ ùäìëä äéà àðé áï àãí àçø
àæ îçôù àçøéä ëì î÷åí îúééø
îàéìú åòã øàù ôéðä
îá÷ù àåúê àéôä àú ãéðä
òöåá ìé îàåã áìá ôéðîä
áåàé úäéé ìé àçåú åâí àîà
òì ëì îä ùòùéúé àìó ñìéçåú
òì ëì îä ùàîøúé ùâøí ìê ìáëåú
ãéðä áìòãééê äòåìí òöåá åøò
÷åáé àåæ áåà ñôø ìòåìí áùéøä

àå ìéáé ìéáé
ãåô÷ àúä ãåô÷
áæåëøé éîéí ùì àäáä úîéîä
àå ðùáø ìéáé
çéöéí çãøå ìå ôðéîä
áùáéìé äééú îìàê åâí ùøó
àú äééú ëîå ä÷ùú áòðï
ëîå ñúéå çãù
åâí ëîå ùìëú
ëîå ùåùï àãåí îåùëú åîåùëú
áùáéìé àú ëì äèåá ùáçééí
àéê äìëú
ëëä ñúí
àéê òæáú àåúé ìáã

ãéðä ååãéðä ååãéðä
ãéðä ååãéï ãéðä
ãéðä ååãéðä ååãéðä
ãéðä ååãéï ãéðä

àæ ëì îä ùòùéúé àðé îùìí òëùéå
îúçðï çéæøé åúùôøé àú äîöá
îàæ ùäìëú òåùä ìéìåú ëéîéí
îúôìì ìàãåï äòåìîéí

ãéðä ååãéðä ååãéðä
ãéðä ååãéï ãéðä
ãéðä ååãéðä ååãéðä
ãéðä ååãéï ãéðä

àðé ôùåè àåäá àåúê
ìà éëåì áìòãééê


Lyrics submitted by web_jamer

ãéðä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Bron-Y-Aur Stomp
Led Zeppelin
This is about bronies. They communicate by stomping.
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
Blue
Ed Sheeran
“Blue” is a song about a love that is persisting in the discomfort of the person experiencing the emotion. Ed Sheeran reflects on love lost, and although he wishes his former partner find happiness, he cannot but admit his feelings are still very much there. He expresses the realization that he might never find another on this stringed instrumental by Aaron Dessner.
Album art
Punchline
Ed Sheeran
Ed Sheeran sings about missing his former partner and learning important life lessons in the process on “Punchline.” This track tells a story of battling to get rid of emotions for a former lover, whom he now realized might not have loved him the same way. He’s now caught between accepting that fact and learning life lessons from it and going back to beg her for another chance.
Album art
American Town
Ed Sheeran
Ed Sheeran shares a short story of reconnecting with an old flame on “American Town.” The track is about a holiday Ed Sheeran spends with his countrywoman who resides in America. The two are back together after a long period apart, and get around to enjoying a bunch of fun activities while rekindling the flames of their romance.