âáø àçé
äåà àäåá òì äáøéåú
æä âáø àçé
äåà èåçï àú äöøåú
äåà ìå÷ç ôìàééø îò÷í àú äòåìí
åòí â'÷ îøéí ëì àåèå äåà áøàù ùì ëì ñåìí
âáø àçé ëùäåà ëàï äòéø ìà ðçä
ëùâáø àçé
úå÷ò âøòôñ àåîøéí ìå ñçä
äåà ëééñ åâí èééñ åáìéìä äåà ñéàñ
åëùäåà çåæø äáéúä îçëéí ìå áîúð"ñ
âáø àçé
ôòîééí áçåâø
åëùäåà éåöà ì÷øá áùìåí úîéã çåæø
éù ìå øëá åî÷öåò åãéøä éôä áçå"ì
åëùäåà çåæø äáéúä îëéðéí ìå îòîåì
äåà îáçéï ììà ÷ùééí áéï äôôñé åä÷åìä
äåà ðåèä áãòåúéå âí éîéðä åâí ùîàìä

âáø àçé
åäáì àðåëé
îò÷í àú äáøæì ááèåï äöéáåøé
ëñó àéï åòáåãä âí ëï
åðåúï ìàéîà âøá ùúøí ìðå ùëï

àáì âáø àçé
äåà îëä áàìôéå
åúùàì àú äáðåú ùëåìï îúåú òìéå
îôúç çåù äåîåø åîðâï áñéðèé
äåà éåöà ìáéìåééí âí òí îéîé âí òí ñéðãé
âáø àçé
äåà éöà àùëðæé øæä
âáø àçé
åäåà ÷öú àåîðåúé ëæä
äåà ìà ñúí àøçé ôøçé
äåà ãåå÷à àøèé ôøèé
åàðé ñúí àøñé ôøñé
îôöç âøòéðéí

âáø àçé
åäáì àðåëé
îò÷í àú äáøæì ááèåï äöéáåøé
ëñó àéï åòáåãä âí ëï
åðåúï ìàéîà ëåáò ùúøí ìðå ùëï

îùìá àøéä åàééðùèééï òí çéåê áøåñ-ååéìéñé
ëùäåà áà áìéì äñãø ìà ùåëç ìäáéà
ùå÷åìãéí, ëåáò ôåèáåì åâí îëåðéú ùëåøä
ëê âåøø àéúå àú äëì äéìãéí îäùëåðä
åàöìå áçãø úòåãú áâøåú
òí îãìéåú îæäá ùæëä áúçøåú
äåà àó ôòí ìà ùéëåø
åááéú äåà äàåø
ìòåìí àðé àæëåø àéê çéáá àåúé àçé

âáø àçé
åäáì àðåëé
îò÷í àú äáøæì ááèåï äöéáåøé
ëñê àéï åòáåãä âí ëï
åðåúï ìàîà ñååãø ùúøí ìðå ùëï

âáø àçé
åäáì àðåëé
àðé îúáééù ìùàåì ååé äé ååðè áé ÷éï èå îé


Lyrics submitted by web_jamer

âáø àçé song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Fast Car
Tracy Chapman
"Fast car" is kind of a continuation of Bruce Springsteen's "Born to Run." It has all the clawing your way to a better life, but in this case the protagonist never makes it with her love; in fact she is dragged back down by him. There is still an amazing amount of hope and will in the lyrics; and the lyrics themselve rank and easy five. If only music was stronger it would be one of those great radio songs that you hear once a week 20 years after it was released. The imagery is almost tear-jerking ("City lights lay out before us", "Speeds so fast felt like I was drunk"), and the idea of starting from nothing and just driving and working and denigrating yourself for a chance at being just above poverty, then losing in the end is just painful and inspiring at the same time.
Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.
Album art
No Surprises
Radiohead
Same ideas expressed in Fitter, Happier are expressed in this song. We're told to strive for some sort of ideal life, which includes getting a good job, being kind to everyone, finding a partner, getting married, having a couple kids, living in a quiet neighborhood in a nice big house, etc. But in Fitter, Happier the narrator(?) realizes that it's incredibly robotic to live this life. People are being used by those in power "like a pig in a cage on antibiotics"--being pacified with things like new phones and cool gadgets and houses while being sucked dry. On No Surprises, the narrator is realizing how this life is killing him slowly. In the video, his helmet is slowly filling up with water, drowning him. But he's so complacent with it. This is a good summary of the song. This boring, "perfect" life foisted upon us by some higher powers (not spiritual, but political, economic, etc. politicians and businessmen, perhaps) is not the way to live. But there is seemingly no way out but death. He'd rather die peacefully right now than live in this cage. While our lives are often shielded, we're in our own protective bubbles, or protective helmets like the one Thom wears, if we look a little harder we can see all the corruption, lies, manipulation, etc. that is going on in the world, often run by huge yet nearly invisible organizations, corporations, and 'leaders'. It's a very hopeless song because it reflects real life.
Album art
Blue
Ed Sheeran
“Blue” is a song about a love that is persisting in the discomfort of the person experiencing the emotion. Ed Sheeran reflects on love lost, and although he wishes his former partner find happiness, he cannot but admit his feelings are still very much there. He expresses the realization that he might never find another on this stringed instrumental by Aaron Dessner.
Album art
Plastic Bag
Ed Sheeran
“Plastic Bag” is a song about searching for an escape from personal problems and hoping to find it in the lively atmosphere of a Saturday night party. Ed Sheeran tells the story of his friend and the myriad of troubles he is going through. Unable to find any solutions, this friend seeks a last resort in a party and the vanity that comes with it. “I overthink and have trouble sleepin’ / All purpose gone and don’t have a reason / And there’s no doctor to stop this bleedin’ / So I left home and jumped in the deep end,” Ed Sheeran sings in verse one. He continues by adding that this person is feeling the weight of having disappointed his father and doesn’t have any friends to rely on in this difficult moment. In the second verse, Ed sings about the role of grief in his friend’s plight and his dwindling faith in prayer. “Saturday night is givin’ me a reason to rely on the strobe lights / The lifeline of a promise in a shot glass, and I’ll take that / If you’re givin’ out love from a plastic bag,” Ed sings on the chorus, as his friend turns to new vices in hopes of feeling better.