òéðééí ìäí àáì äí ìà éøàå àåæðééí ìäí àáì äí ìà éùîòå àðé ùåàì òã îúé ðîùéê
ìçéåú áùðàä åôçã òéðééí ìäí àáì äí ìà éøàå àåæðééí ìäí àáì äí ìà éùîòå àðé ùåàì
àí áëìì ðáéï ùàðé æä àúä æä áéçã çøáåúéëí ìòéèéí åçðéúåú ìîé÷øåôåï ìà éëåì ìçéåú ðëåï
áâ'åðâì îáèåï àðé ìà ðëðò ìàðùé ä÷øèåï ìù÷øéí åìàëæáä åìùîåòåú òì ëùìåï îä àúä øåàä
áçåõ ãøê äçìåï îä äùàìä ùìê åîä äôúøåï òåìä éåúø âáåä åøåàä àú æä ðëåï òëùéå àðé îáéà
ìëí àîú òì äîé÷øåôåï àéï ëáåã áéï àãí ìàãí àéï ëáåã áéï àãí ìàìåäéí àí ìà ðôúç àú äòéðééí
òëùéå àììä éñúåø îä éáéàå éîéí òéðééí ìäí àáì äí ìà éøàå àåæðééí ìäí àáì äí ìà éùîòå àðé ùåàì
àí áëìì ðáéï ùàðé æä àúä æä áéçã ÷åãí ëì ùá ã÷ä úéøâò àì úù÷ò àì úôçã àì úéøà
àì ú÷ôåõ áìé ñéáä åàì úöò÷ îä ÷øä àáàì'ä ôä áùáéìê àðé äúùåáä äúøåôä ìú÷åôä
ðëðñ ìðùîä îúìáù ëîå ëôôä áàúé ìòéø òí ñéáä ìîñéáä áàúé ìòéø ëãé ì÷çú àåúê
àéï ëáåã áéï àãí ìàãí àéï ëáåã áéï àãí ìàìåäéí àí ìà ðô÷ç àú äòéðééí
òëùéå àììä éñúåø îä éáéàå éîéí


Lyrics submitted by web_jamer

àéï ëáåã song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
The Night We Met
Lord Huron
This is a hauntingly beautiful song about introspection, specifically about looking back at a relationship that started bad and ended so poorly, that the narrator wants to go back to the very beginning and tell himself to not even travel down that road. I believe that the relationship started poorly because of the lines: "Take me back to the night we met:When the night was full of terrors: And your eyes were filled with tears: When you had not touched me yet" So, the first night was not a great start, but the narrator pursued the relationship and eventually both overcame the rough start to fall in love with each other: "I had all and then most of you" Like many relationships that turn sour, it was not a quick decline, but a gradual one where the narrator and their partner fall out of love and gradually grow apart "Some and now none of you" Losing someone who was once everything in your world, who you could confide in, tell your secrets to, share all the most intimate parts of your life, to being strangers with that person is probably one of the most painful experiences a person can go through. So Painful, the narrator wants to go back in time and tell himself to not even pursue the relationship. This was the perfect song for "13 Reasons Why"
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.
Album art
Punchline
Ed Sheeran
Ed Sheeran sings about missing his former partner and learning important life lessons in the process on “Punchline.” This track tells a story of battling to get rid of emotions for a former lover, whom he now realized might not have loved him the same way. He’s now caught between accepting that fact and learning life lessons from it and going back to beg her for another chance.
Album art
Head > Heels
Ed Sheeran
“Head > Heels” is a track that aims to capture what it feels like to experience romance that exceeds expectations. Ed Sheeran dedicates his album outro to a lover who has blessed him with a unique experience that he seeks to describe through the song’s nuanced lyrics.
Album art
Plastic Bag
Ed Sheeran
“Plastic Bag” is a song about searching for an escape from personal problems and hoping to find it in the lively atmosphere of a Saturday night party. Ed Sheeran tells the story of his friend and the myriad of troubles he is going through. Unable to find any solutions, this friend seeks a last resort in a party and the vanity that comes with it. “I overthink and have trouble sleepin’ / All purpose gone and don’t have a reason / And there’s no doctor to stop this bleedin’ / So I left home and jumped in the deep end,” Ed Sheeran sings in verse one. He continues by adding that this person is feeling the weight of having disappointed his father and doesn’t have any friends to rely on in this difficult moment. In the second verse, Ed sings about the role of grief in his friend’s plight and his dwindling faith in prayer. “Saturday night is givin’ me a reason to rely on the strobe lights / The lifeline of a promise in a shot glass, and I’ll take that / If you’re givin’ out love from a plastic bag,” Ed sings on the chorus, as his friend turns to new vices in hopes of feeling better.