àåôìéä ä÷èðä äééúä éôä îîðé,
åòéðéä ù÷è ìà îëàï,
àåôìéä ä÷èðä äééúä âãåìä îîðé,
åçëîä îîðé ëì äæîï,

áâéì 15 äéà äùúëøä îééï,
äéà ìà ìáùä îúçú ùåí ãáø,
äàðùéí àîøå åäí àåîøéí òãééï,
ùäéà ðåúðú ùí ìà èåá ìëôø.

äéà éùðä òã ñåó äöäøééí,
ëîå àéðãéàðé - äéà öáòä àú äôðéí,
áëì îéðé öáòéí ùìà éåøãéí áîéí,
åàîà - àîà äúáééùä îäùëðéí.

àåôìéä ä÷èðä øöúä úîéã ìòåó,
äéà ìà äáéðä îä æàú àäáä,
äëãåøéí ùìä òùå ìä îöá øåç,
åîï öåøåú ëæàúé òöåáä - òöåáä...

àðé æåëø àåúä, éôä, åîçééëú,
ùùìçå àåúä áñåó àì äîåñã,
åàøáòéí ãåãéí òîãå ìéã äãìú,
åáúåø ðéù÷å ìä àú äéã,

ëáø çîù ùðéí îéìä äéà ìà ëúáä ìé,
àú äôðéí ùìä - ÷ùä ìé ëáø ìæëåø,
ø÷ ääåøéí ùìä àîøå - äí àîøå ùæä ðåøîìé,
ùæä ø÷ îùáø åùæä éòáåø.. ùæä éòáåø,

áìéì ñåôä, àðé çåìí òìéä,
éçôä - äåìëú òì äçåó,

÷åèôú àú äùîù, ÷åèôú àú äéøç,
àú äôøçéí ùàé àôùø ì÷èåó,
àú äôøçéí ùàé àôùø ì÷èåó,

àåôìéä ä÷èðä.


Lyrics submitted by Ritz

àåôìéä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Spirit Within
Bertoldi Brothers
Warren wanted a Beach Boys thing for this one, and Carl Wilson and Billy Hinsche came in, with Carl arranging the vocal parts. The other harmony vocalists (credited as the "Gentlemen Boys") were Jackson Browne, J.D. Souther, Zevon's longtime backers Waddy Wachtel and Jorge Calderon, and Linda Rondstadt/Stone Poneys guitarist Kenny Edwards.
Album art
Techno Ted
Audioslave
Techno Ted may be a person who caused Chris incredible emotional pain & trepidation as well as moments of peace & happiness but now is removed and awaiting his fate. Darling may be a different person who is also free of him and can live her life free of Ted's tyranny. "In between all the laughing, and daydreams ... lies: a desert of truth" Lies are like a desert or the omission of Truth: Where there were Lies then Truth was absent. The song, "Techno Ted", may be a cathartic celebration of the downfall of this person.
Album art
Mental Istid
Ebba Grön
This is one of my favorite songs. https://fnfgo.io
Album art
Holiday
Bee Gees
@[Diderik:33655] "Your a holiday!" Was a popular term used in the 50s/60s to compliment someone on their all around. For example, not only are they beautiful, but they are fun and kind too ... just an all around "holiday". I think your first comment is closer to being accurate. The singer/song writers state "Millions of eyes can see, yet why am i so blind!? When the someone else is me, its unkind its unkind". I believe hes referring to the girl toying with him and using him. He wants something deeper with her, thats why he allows himself to be as a puppet (even though for her fun and games) as long as it makes her happy. But he knows deep down that she doesnt really want to be serious with him and thats what makes him.
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."