æä ä÷éõ äàçøåï ùìé àúëí
òí äâùí äøàùåï àðé àòìí
ãîòåúéé éæøîå áîåøã äøçåáåú
ëîå òìä ðåùø åú÷ååú øçå÷åú

àðé àéù ùì çåøó áéï àðùé éí
àê áçåøó äæä ëáø ìà àäéä ÷ééí
ðîñåú ìàè ìàè äùëáåú
áéï øåöéí ìà øåöéí åúôéìåú àçøåðåú

ôæîåï:
àæ úæëøå ùäáèçúí ìà ìáëåú
ëé äùîééí âãåìéí åäãîòåú ÷èðåú
úòöîå àú äòéðééí ëì âùí øàùåï
åúçùáå òìé

àðé øåöä ìèôñ òì ääøéí ëé äí ùí
åìá÷ø áîãéðåú îòáø ìéí
ìãòú àí éù öåøåú çééí àçøåú
åàí äîúéí îîùéëéí ìçéåú

ëé æä ä÷éõ äàçøåï ùìé àúëí
òí äâùí äøàùåï àðé àòìí
ìàè ìàè äùëáåú ðîñåú
áéï øåöéí ìà øåöéí åúôéìåú àçøåðåú

ôæîåï çåæø...


Lyrics submitted by Novartza

ä÷éõ äàçøåï song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment

    dude... this song is so deep

    daaf21on June 28, 2004   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Ave Grave
Thee More Shallows
So this has been.my favorite song of OTEP's since it came out in 2004, and I always thought it was a song about a child's narrative of suffering in an abusive Christian home. But now that I am revisiting the lyrics, I am seeing something totally new. This song could be gospel of John but from the perspective of Jesus. Jesus was NOT having a good time up to and during the crucifixion. Everyone in the known world at the time looked to him with fear, admiration or disgust and he was constantly being asked questions. He spoke in "verses, prophesies and curses". He had made an enemy of the state, and believed the world was increasingly wicked and fallen from grace, or that he was in the "mouth of madness". The spine of atlas is the structure that allows the titan to hold the world up. Jesus challenged the state and in doing so became a celebrated resistance figure. It also made him public enemy #1. All of this happened simply because he was doing his thing, not because of any agenda he had or strategy. And then he gets scourged (storm of thorns) There are some plot holes here but I think it's an interesting interpretation.
Album art
Siberian Kiss
Glassjaw
its amazing how far music can come.. 24 years after it released and its one of the most heartfelt songs ive heard
Album art
when rules change
Life in Your Way
High life
Album art
Grand Theft Auto
Insane Ian
The way this song speaks to me🥺🥺when I sing it I feel like I relate
Album art
The Night We Met
Lord Huron
This is a hauntingly beautiful song about introspection, specifically about looking back at a relationship that started bad and ended so poorly, that the narrator wants to go back to the very beginning and tell himself to not even travel down that road. I believe that the relationship started poorly because of the lines: "Take me back to the night we met:When the night was full of terrors: And your eyes were filled with tears: When you had not touched me yet" So, the first night was not a great start, but the narrator pursued the relationship and eventually both overcame the rough start to fall in love with each other: "I had all and then most of you" Like many relationships that turn sour, it was not a quick decline, but a gradual one where the narrator and their partner fall out of love and gradually grow apart "Some and now none of you" Losing someone who was once everything in your world, who you could confide in, tell your secrets to, share all the most intimate parts of your life, to being strangers with that person is probably one of the most painful experiences a person can go through. So Painful, the narrator wants to go back in time and tell himself to not even pursue the relationship. This was the perfect song for "13 Reasons Why"