÷éáìúé òåðù ÷öú îåâæí -
ùôèå àåúé ìîååú.
éùáúé òì ëéñà çùîì,
ðôøãúé îäôøééáè.
ìå éëåìúé ìôçåú
ìäçìéó ú'ëéñàåú,
ëé àåîøéí áãøê ëìì:
"îùðä î÷åí îùðä îæì".

ôæîåï:
äéé éå éä,
àðé ùåàì.
äéé éå éä,
àúí òåðéí.
äéé éå éä,
äàí æä ôééø?
äéé éå éä,
äí ìà éåãòéí.

àç ùìé àñó áåìéí,
ìëï òáã áãåàø.
äéä îçì÷ ú'îëúáéí,
÷éáì àôéìå úåàø.
éåí àçã ô÷ç äáçéï
ùàñó âí îëúáéí.
îäâ'åá îééã ôåèø,
ëé éù ñåó ìëì ãáø.

ôæîåï:
äéé éå éä...

äéä ìé ãåã ëæä áèìï
ùäúòöì ìðåç.
äéä äåìê ìðîìä,
çåæø áìé îöá øåç.
ìå äéä ôçåú èéôù,
àæ åãàé éãò ùéù
âí úåñôú ìôúâí:
"øàä ãøëéä åçëí".

ôæîåï:
äéé éå éä...

áï ãåã ùìé øöä ìùçåú
ëãé ìöåó ÷áåò.
ìîã ùçéä áäúëúáåú
àöì îöéì éãåò.
ëùðëðñ ñåó ñåó ìéí,
úåê ùðéåú äåà ðòìí.
ùðééí ÷ôöå àìéå îééã -
èåáòéí äùðééí îï äàçã.

ôæîåï:
äéé éå éä...

ôæîåï:
äéé éå éä...


Lyrics submitted by Novartza

éå éä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!