àí úìê àì äùå÷
úøàä àåúä áåëä
àéùä éôä áéï äôéøåú
îåöéàä òåã îîçèä
äøåëìéí ìä öåò÷éí:
"îä ÷øä ìê çîåãä?"
æä àäåáé ùìà øåöä
äåà îöà ìå ðòøä.

÷çé ìê úôåçéí åúîøéí
äîúé÷é àú éåîê
äåà ìà ùååä àú äëàá
ùîúøåöõ àöìê áìá.

äéà àåäáú àú äàéù
ùìà àåäá àåúä
ùîìú ôøçéí åìçééí ùåùðéí
ìê ìà îñôé÷éí.

àúä øåöä àéùä ôì÷è
áìé ðéñéåï çééí
àúä øåöä éìãä ðòøä
÷ôåàä åáìé ÷îèéí.

ôæîåï...

åäéà ôä îçëä
áéï ãåëðé ùåå÷éí
ùàúä úøöä àåúä àäåáä
ø÷ ùðåç åîúàéí.

ôæîåï...


Lyrics submitted by Novartza

úôåçéí åúîøéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Fast Car
Tracy Chapman
"Fast car" is kind of a continuation of Bruce Springsteen's "Born to Run." It has all the clawing your way to a better life, but in this case the protagonist never makes it with her love; in fact she is dragged back down by him. There is still an amazing amount of hope and will in the lyrics; and the lyrics themselve rank and easy five. If only music was stronger it would be one of those great radio songs that you hear once a week 20 years after it was released. The imagery is almost tear-jerking ("City lights lay out before us", "Speeds so fast felt like I was drunk"), and the idea of starting from nothing and just driving and working and denigrating yourself for a chance at being just above poverty, then losing in the end is just painful and inspiring at the same time.
Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
Punchline
Ed Sheeran
Ed Sheeran sings about missing his former partner and learning important life lessons in the process on “Punchline.” This track tells a story of battling to get rid of emotions for a former lover, whom he now realized might not have loved him the same way. He’s now caught between accepting that fact and learning life lessons from it and going back to beg her for another chance.
Album art
Page
Ed Sheeran
There aren’t many things that’ll hurt more than giving love a chance against your better judgement only to have your heart crushed yet again. Ed Sheeran tells such a story on “Page.” On this track, he is devastated to have lost his lover and even more saddened by the feeling that he may never move on from this.