àí úìê àì äùå÷
úøàä àåúä áåëä
àéùä éôä áéï äôéøåú
îåöéàä òåã îîçèä
äøåëìéí ìä öåò÷éí:
"îä ÷øä ìê çîåãä?"
æä àäåáé ùìà øåöä
äåà îöà ìå ðòøä.

÷çé ìê úôåçéí åúîøéí
äîúé÷é àú éåîê
äåà ìà ùååä àú äëàá
ùîúøåöõ àöìê áìá.

äéà àåäáú àú äàéù
ùìà àåäá àåúä
ùîìú ôøçéí åìçééí ùåùðéí
ìê ìà îñôé÷éí.

àúä øåöä àéùä ôì÷è
áìé ðéñéåï çééí
àúä øåöä éìãä ðòøä
÷ôåàä åáìé ÷îèéí.

ôæîåï...

åäéà ôä îçëä
áéï ãåëðé ùåå÷éí
ùàúä úøöä àåúä àäåáä
ø÷ ùðåç åîúàéí.

ôæîåï...


Lyrics submitted by Novartza

úôåçéí åúîøéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!