áàðå îéáðä ìâðåá îòøéöåú
ëùúì-àáéá éùðä åðøãîå äìä÷åú
àùôé äáîä ëì àçã â'åï ÷ìåã
7 úçú ìáï òí ðùîä ùì ùçåø
îä äùòä? ìäòéø àú ëåìí
ëé äøå÷ äúì-àáéáé ëáø îæîï ðøãí
òëùå äâéò äæîï ìùìåó àú äçùáåï
ëé àðçðå -

áàéí îéáðä ìñâåø àú úì-àáéá

178 ÷å éáðä úì-àáéá
àðé áàúé ìäëàéá
ìæ÷ï ìéìã ìàøðá åìàáéá
áåí áåí ùîãáøéí ô÷ä ô÷ä
ú÷éîå îùôçä úæø÷å àú äâéèøä
àúí î÷ñéîåí ñðãìø æä ìà øòù æä áøøä
æä äæîï ùúôøùå úôúçå ðâøéä
ëé àðçðå -

áàéí îéáðä ìñâåø àú úì-àáéá

ù. á. ÷. ñ. æä äùí åäí áàéí:
éùø îúåê éáðä éù ìðå ñâðåï
òåùéí ùîåú òì äáîåú îåì ääîåï
ùåìèéí áîãéðä áàîöòåú îé÷øåôåï
åòåùéí ôä îñéáä àæ úöàå îãëàåï
òåã òåã òåã åòåã
÷çå àú òöîëí åúúçéìå ìø÷åã
îñéáä áìé äôñ÷ä åàúí øå÷ãéí
äùá÷ ìúì-àáéá ëîå îèäø ìùøåúéí
ëé àðçðå -

áàéí îéáðä ìñâåø àú úì-àáéá


Lyrics submitted by Novartza

áàéí îéáðä song meanings
Add Your Thoughts

2 Comments

sort form View by:
 • 0
  General Comment

  this has got to be the most beautiful and thought provoking song i have ever heard in my life. the way the words flow off his lips, the estatic but depressing mood of the gutar and keybord. his voice sounds almost hollow in melencholy as he desperatly cries out beautiful notes only to be amplified by the surging feeling the drums give off. whenever i hear this song it feels as heavin and hell have become one and i am dead. so beautiful.

  NicoleInWonderlandon July 03, 2003   Link
 • 0
  General Comment

  lmfao

  NicoleInWonderlandon April 20, 2004   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!