áåí! áçæøä îàøõ ùåó
ùåá îéøå ëàï áôøèéä ùì âåìàù ÷.
àðé ä-î' àì ä-é' àì ä-ø' àì ä-å'
åàúä ø÷ àì úôðä ìå àú äâá
öà îä÷øèåï åúúçáø àì äâãåìéí
ù. á. ÷. ñ. - áà ø÷ ôòí áçééí
úçæé÷ ú'çáøä ùìê çæ÷ çæ÷ çæ÷
ìôðé ùúúîëø ìîîú÷ ùì äùá÷
àðçðå áàåìôï ëåúáéí îéìéí
äîåðä ãåô÷ âåîø ìàéö' àú äù÷ìéí
ôìåîôé áé åàðé òåîãéí áøàù îäôëä
ùá÷ ñ' îîìëä

Plompy's in the house

àðé îå÷é ãé àçåùìå÷é àîéúé
àù òì äâåìù áùáéìé äëì áåèðéí
çé áâãåì ëàï áæéøú òñ÷é ä-ù'
åòëùéå ùåøä òì áåðâì äåà àçøàé òì äúåôéí
áåí! æäå áåðâì úåó âãåì
áåí áåí æäå áåðâì ùîùîéã àú äëì
àôå÷ìéôñä áãåàø éùø áùáéìê
ù. á. ÷åñ àåîå îôùéèé äàåîä

Plompy's in the house


Lyrics submitted by Novartza

äáìãä òì ôìåîôé áé song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!