æä îéúåñ æä ìà öéôåø æä ìà îèåñ
ôøåôñåø ëàåñ àðé ùåñ àôéìå áìñáåñ
ãåøñ òåã ãåñ ãåô÷ òåã ëåñ
åàðé òó ëîå ôâñåñ, äáåñ
ùéøé ôéâåò ñåó ùáåò øâåò àðé îáèì
òí äôàð÷ ùì äùá÷ áàúé ìçñì
ëé éù ìé ëåç îé÷øåôåï åàðé îøâéù àåúå ááèï
òí ä-"áåéä" ðìçí áøùò ëîå áàè-îï
àðé ìà àìéí ëé àðé òì òìéí
àáì úðñä ìäúòñ÷ àéúé
àúä úâîåø ëîå áö÷ òìéí
îáéà âøåáéæí ìà ùéøé éåí-æëøåï
åñàãå-îæåëéæí ìøàù îöòã äáèçåï
îå÷é ãé åäùá÷ çæ÷ ëîå â'ééñåï åâ'é ôåøñ
àì äòúéã åçæøä îîù ëîå îéé÷ì â'éé ôå÷ñ
îåìèé-ìå÷ñ àðé é÷ø ëîå ôåøè-ðå÷ñ
ååìéåí òã 11 çæ÷ ëîå àéèåðâ áìå÷ñ

àðé îáéà àåúä äôåê àðé îáéà àåúä éùø
îáéà àåúä àøåê îáéà àåúä ÷öø
àðé îáéà àåúä äôåê, äôåê àðé îáéà àåúä

ëåç - äîåç ùì áú-éí åîëä
çáø àåúé ìù÷ò åúøàä úîåðåú áø÷ò
éåø÷ä! îöàúé! ÷øàúí ìé àæ áàúé
æåø÷ ùèåéåú áîäéøåú ùì ðù÷ àåèåîèé
9 î"î åëåìí àöìé áçãø
òí äùåôéí áåôéí ëúåí îúå÷ ãáé÷ ëîå ìãø
ùåá ëàï îú ÷ùä ëîå áøåñ ååéìéñ
òí úåìò ÷ðàáéìéñ åçöé ìéèø âéðñ
éùø îäçáéú éôä ëîå áøàã ôéè
÷ðàé, ôðåé æîðéú, úáéè - äçáøä ùìê òìéé
îôåù÷ø òã îðìé î÷åôðâï ìâåàä
îåúø ìëï áðåú ìøàåú àñåø ìëï ìðâåò
ëé éù éîáä áçåøåú òì ðéîé òí áé÷éðé áìé ÷éðé
ëé àí äééúé îëåðéú àðé äééúé ìîáåøâéðé
îôä òã ñðèåøéðé àéï ìé îúçøéí
âãåì ëîå äåãéðé â'àáø ëîå òáãåì ÷àøéí

àðé îáéà àåúä äôåê àðé îáéà àåúä éùø
îáéà àåúä àøåê îáéà àåúä ÷öø
àðé îáéà àåúä äôåê, äôåê àðé îáéà àåúä

ëé àðé éåúø îñèìåï àðé äãåï àì-÷àôåï
ãåï ÷åøìéàåï ùì äîé÷øåôåï, âàøñåï -
úï ìé áøååæ ëîå îðéìñ äåìâøñåï
ãåô÷ ôàñåï ìâáåú ëàéìå ùàðé â'÷ ðé÷åìñåï
ñåôø î' ëîå ùñåôøîï åàðé ôéèø ôéï ëîå ùôéèø-ôï
îðéôé÷ ôðèñèé÷ îå÷é ãé ùåá ëàï òì ôìñèé÷
äçåöä! ðçåõ öòã ãøàñèé÷ áåîáñèé÷
àðé ìà ñåúí àú äôä ìà ùåú÷
áà áìé èéé÷ ãàú áèééô ã÷ äìå îåú÷!
ëì äìéìä òì äàù òì ðôùðå àá÷ù
ùòú ñéôåø òí îå÷é ãé åùá÷ ñ'
áàðå îéáðä åðé÷ç àú ëì äàøõ

áåí ùéååà áåí ùîôéðéåï ääæéä
úøàé àú îæéòä àåìé úåøéãé çæéä
ëîå ãåðìã èøàîô ëîå øå÷ôìø
îúå÷ ëîå âìéãú îå÷ä ãì-áå÷ä èìðåáìä
øåöä ôåøùä ÷åôä áçðééä åéàëèä áîøéðä
àìáåí øàùåï ùá÷ æäá àìáåí ùðé ôìèéðä
éå ðéðä áøåù àðé éëåì ì÷øåà ìê åé÷?
éù áéððå ÷ìé÷ áðâ îôéì òìééê úé÷
ëîå â'àâø áìé äîé÷
èøééñé áìé äãé÷
ëðñé ìàåèå úúçéìé ìùç÷ àéúé ëîå ìåèå-èåèå
éù ìé îåèå åàåèåèå ìäéåú àå ìà ìäéåúå
ìâîåø ááåí âãåì ëîå ÷åæå à÷îåèå
îôä òã îãâñ÷àø ðéîé îå÷é îé÷å ö'àøìé
âãåì ëîå ö'àï-÷ðàñèä åøàñèä ëîå áåá îøìé


Lyrics submitted by Novartza

îáéà àåúä äôåê song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
The Night We Met
Lord Huron
This is a hauntingly beautiful song about introspection, specifically about looking back at a relationship that started bad and ended so poorly, that the narrator wants to go back to the very beginning and tell himself to not even travel down that road. I believe that the relationship started poorly because of the lines: "Take me back to the night we met:When the night was full of terrors: And your eyes were filled with tears: When you had not touched me yet" So, the first night was not a great start, but the narrator pursued the relationship and eventually both overcame the rough start to fall in love with each other: "I had all and then most of you" Like many relationships that turn sour, it was not a quick decline, but a gradual one where the narrator and their partner fall out of love and gradually grow apart "Some and now none of you" Losing someone who was once everything in your world, who you could confide in, tell your secrets to, share all the most intimate parts of your life, to being strangers with that person is probably one of the most painful experiences a person can go through. So Painful, the narrator wants to go back in time and tell himself to not even pursue the relationship. This was the perfect song for "13 Reasons Why"
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
No Surprises
Radiohead
Same ideas expressed in Fitter, Happier are expressed in this song. We're told to strive for some sort of ideal life, which includes getting a good job, being kind to everyone, finding a partner, getting married, having a couple kids, living in a quiet neighborhood in a nice big house, etc. But in Fitter, Happier the narrator(?) realizes that it's incredibly robotic to live this life. People are being used by those in power "like a pig in a cage on antibiotics"--being pacified with things like new phones and cool gadgets and houses while being sucked dry. On No Surprises, the narrator is realizing how this life is killing him slowly. In the video, his helmet is slowly filling up with water, drowning him. But he's so complacent with it. This is a good summary of the song. This boring, "perfect" life foisted upon us by some higher powers (not spiritual, but political, economic, etc. politicians and businessmen, perhaps) is not the way to live. But there is seemingly no way out but death. He'd rather die peacefully right now than live in this cage. While our lives are often shielded, we're in our own protective bubbles, or protective helmets like the one Thom wears, if we look a little harder we can see all the corruption, lies, manipulation, etc. that is going on in the world, often run by huge yet nearly invisible organizations, corporations, and 'leaders'. It's a very hopeless song because it reflects real life.
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.