äúôììé ìàì äîéí
áî÷ãùé âìéí úúðé òåìä
äôðé àú éãééê ìùîéí
ëîå úîéã, øåöä ø÷ àäáä

äúôììé ìàì äøåç
áðùéôä àçú äåà éùà àåúê îëàï
àåìé ìî÷åí éåúø áèåç
åàðé îçåõ ìëì ôåìçï

ìé éù àìåäéí àçã
åëùàùàø ìáã
äåà éôøåù òìé ëðôééí

ìà ÷îéòåú åàáðéí
éçæ÷å àåúé áôðéí
ø÷ äëåç áùîééí

àæ îä àú çåùáú òìé?
àí áëìì àú çåùáú òìé,
àæ îä àú çåùáú òìé?
àú äàåø ùì çéé.

äúôììé ìàì äùîù
àåìé éù ìå ëåç ìçîí éîéí ÷øéí
ðéñéú àú ëåçå ùìùåí åàîù
åøàéú, äåà ìà òåùä ðéñéí

ëì äàìéí ùìê áçåôù
úðé ìé ìúú ìê àú äìá ùìé, éìãä
åàìåäéí éùîåø òìéðå
åúøàé ùàú ìà àáåãä

éäéä ìðå ùåîø àçã
åìà ðéùàø ìáã
äåà éôøåù îòì ëðôééí

áìé ÷îéòåú åáìé ù÷øéí
àçîí ìéìåú ÷øéí
àú úøâéùé áùîéí

àæ îä àú çåùáú òìé?
àí áëìì àú çåùáú òìé,
îä àú çåùá òìé?
àú äàåø ùì çéé.

(...ùàú çåùáú ùàú àåäáú
àðé ðùàø ìáã ùàú òåæáú
éù ìîòìä îéùäå ùåîø òìé
àí àú àåäáú- àéê àú òåæáú?
ôøéãåú ÷ùåú áúçðú øëáú
àú úîéã äëåç ùì çéé)


Lyrics submitted by Novartza

÷îéòåú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Light Up The Sky
Van Halen
The song lyrics were written by the band Van Halen, as they were asked to write a song for the 1979 movie "Over the Edge" starring Matt Dillon. The movie (and the lyrics, although more obliquely) are about bored, rebellious youth with nothing better to do than get into trouble. If you see the movie, these lyrics will make more sense. It's a great movie if you grew up in the 70s/80s you'll definitely remember some of these characters from your own life. Fun fact, after writing the song, Van Halen decided not to let the movie use it.
Album art
The Night We Met
Lord Huron
This is a hauntingly beautiful song about introspection, specifically about looking back at a relationship that started bad and ended so poorly, that the narrator wants to go back to the very beginning and tell himself to not even travel down that road. I believe that the relationship started poorly because of the lines: "Take me back to the night we met:When the night was full of terrors: And your eyes were filled with tears: When you had not touched me yet" So, the first night was not a great start, but the narrator pursued the relationship and eventually both overcame the rough start to fall in love with each other: "I had all and then most of you" Like many relationships that turn sour, it was not a quick decline, but a gradual one where the narrator and their partner fall out of love and gradually grow apart "Some and now none of you" Losing someone who was once everything in your world, who you could confide in, tell your secrets to, share all the most intimate parts of your life, to being strangers with that person is probably one of the most painful experiences a person can go through. So Painful, the narrator wants to go back in time and tell himself to not even pursue the relationship. This was the perfect song for "13 Reasons Why"
Album art
Son Şansın - Şarkı Sözleri
Hayalperest
This song seemingly tackles the methods of deception those who manipulate others use to get victims to follow their demands, as well as diverting attention away from important issues. They'll also use it as a means to convince people to hate or kill others by pretending acts of terrorism were committed by the enemy when the acts themselves were done by the masters of control to promote discrimination and hate. It also reinforces the idea that these manipulative forces operate in various locations, infiltrating everyday life without detection, and propagate any and everywhere. In general, it highlights the danger of hidden agendas, manipulation, and distraction, serving as a critique of those who exploit chaos and confusion to control and gain power, depicting a cautionary tale against falling into their traps. It encourages us to question the narratives presented to us and remain vigilant against manipulation in various parts of society.
Album art
I Can't Go To Sleep
Wu-Tang Clan
This song is written as the perspective of the boys in the street, as a whole, and what path they are going to choose as they get older and grow into men. (This is why the music video takes place in an orphanage.) The seen, and unseen collective suffering is imbedded in the boys’ mind, consciously or subconsciously, and is haunting them. Which path will the boys choose? Issac Hayes is the voice of reason, maybe God, the angel on his shoulder, or the voice of his forefathers from beyond the grave who can see the big picture and are pleading with the boys not to continue the violence and pattern of killing their brothers, but to rise above. The most beautiful song and has so many levels. Racism towards African Americans in America would not exist if everyone sat down and listened to this song and understood the history behind the words. The power, fear, pleading in RZA and Ghostface voices are genuine and powerful. Issac Hayes’ strong voice makes the perfect strong father figure, who is possibly from beyond the grave.
Album art
Amazing
Ed Sheeran
Ed Sheeran tells a story of unsuccessfully trying to feel “Amazing.” This track is about the being weighed down by emotional stress despite valiant attempts to find some positivity in the situation. This track was written by Ed Sheeran from the perspective of his friend. From the track, we see this person fall deeper into the negative thoughts and slide further down the path of mental torment with every lyric.