ñø èøæ çééëä ìéìãä ä÷èðä
å÷ìòä ìä öîä áäéøä òì äâá
îø áøðñ äìáéùä ùîìä ìáðä
åìéîãä àéê ëåøòéí áúôéìä îåì äöìá

ú÷øú äîñéåï áøçåá äðáéàéí
äúîìàä ðâéðåú ùì òåâá
ñáéá ìùåìçï éìãéí àñåôéí
àåëìéí áéï ëðôé îìàëéí éôéí

úôéìåú äéìãéí ùáåëéí ìàó àçã
àìåäéí ùåîø áúéáä îéåçãú
åàðé òåã ùåîòú éìãä ÷èðä ìáã
á÷åì ùì îìàê îâåøù îâï òãï.

àìåäéí ùì áéú öòéøåú "îæøçé"
îñëéí àê åø÷ ìúôéìåú îñôøéí
éìãä îîñéåï, ìà îúîöàú ëì ëê
ñúí îîìîìú îéìéí åù÷øéí
åçåùùú îîé ùîùâéç îòì
åáèç ééúï òåðùéí çîåøéí

úôéìåú äéìãéí ùáåëéí ìàó àçã...

åñáà î÷ùéá åîáéï áîáè
áùúé÷ä ùì æ÷ðéí î÷áì àú äëì
îîìà àú äáéú áàåø ùì ùáú
áøåê äîáãéì áéï ÷ãù ìçåì

úôéìåú äéìãéí ùáåëéí ìàó àçã...


Lyrics submitted by Novartza

úôéìåú äéìãéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Ave Grave
Thee More Shallows
So this has been.my favorite song of OTEP's since it came out in 2004, and I always thought it was a song about a child's narrative of suffering in an abusive Christian home. But now that I am revisiting the lyrics, I am seeing something totally new. This song could be gospel of John but from the perspective of Jesus. Jesus was NOT having a good time up to and during the crucifixion. Everyone in the known world at the time looked to him with fear, admiration or disgust and he was constantly being asked questions. He spoke in "verses, prophesies and curses". He had made an enemy of the state, and believed the world was increasingly wicked and fallen from grace, or that he was in the "mouth of madness". The spine of atlas is the structure that allows the titan to hold the world up. Jesus challenged the state and in doing so became a celebrated resistance figure. It also made him public enemy #1. All of this happened simply because he was doing his thing, not because of any agenda he had or strategy. And then he gets scourged (storm of thorns) There are some plot holes here but I think it's an interesting interpretation.
Album art
Show Me a Little Shame
Ben Harper & the Innocent Criminals
He certainly did earn that reputation.
Album art
The Spy
Doors, The
Like a lot of the other comments are saying, I think this mainly about voyeurism. If the song was about his girlfriend, then why would he use the word spy. If you are a spy it means you shouldn't be caught, that is kind of the whole point, and if you are a voyeur, the whole point of the pleasure you get from it, is the fact that the other people don't know you are watching them. See a bit of a connection there?
Album art
when rules change
Life in Your Way
High life
Album art
Son Şansın - Şarkı Sözleri
Hayalperest
This song seemingly tackles the methods of deception those who manipulate others use to get victims to follow their demands, as well as diverting attention away from important issues. They'll also use it as a means to convince people to hate or kill others by pretending acts of terrorism were committed by the enemy when the acts themselves were done by the masters of control to promote discrimination and hate. It also reinforces the idea that these manipulative forces operate in various locations, infiltrating everyday life without detection, and propagate any and everywhere. In general, it highlights the danger of hidden agendas, manipulation, and distraction, serving as a critique of those who exploit chaos and confusion to control and gain power, depicting a cautionary tale against falling into their traps. It encourages us to question the narratives presented to us and remain vigilant against manipulation in various parts of society.