äåîéí öäøééí òì òéø åîìåàä
ùòåùä äëðåú ì÷øáä åáàä
äéà èøåãä åðçôæú, òéø òñå÷ä
òåã îòè åúâéò ùáú äîìëä

àåèåáåñéí âãåùéí, çðåéåú òîåñåú
îé ùèøí äñôé÷ òåã éëåì ìðñåú
åäòéø àæ úçãì ìñàåï åìñçåø
ìàï àú äåìëú, àùä áùçåø?

áùåå÷éí òåã ÷åøàéí äøåëìéí ìê á÷åì
ìîìà áñìéí îï äèåá åäæåì
åàôùø òåã ìöàú åàôùø òåã ìáçåø
ìàï àú äåìëú, àùä áùçåø?

ááúé ä÷ôä äâåìùéí àì äéí
îãôé äòéúåï äí ðåùàéí îáèí
ôøççé äøçåá àçøééê ùøéí
ðäâé îåðéåú ìê ÷åøàéí åöåôøéí

áäîåï äâåòù àú çìôú ìáãê
îé éåùéè ìê éãå, îé úúðé ìå éãê?
îé éáåà ì÷øàúê åçéåê áòéðéå?
îé ééãò ìäâéã àí ùìåí ìê òëùéå?

ááúé ä÷ôä äâåìùéí àì äéí
îãôé äòéúåï äí ðåùàéí îáèí
ôøççé äøçåá àçøééê ùøéí
ðäâé îåðéåú ìê ÷åøàéí åöåôøéí
åçåîãéí àú çì÷ú öåàøê äöçåø
ìàï àú äåìëú, àùä áùçåø?

äåîéí öäøééí òì òéø åîìåàä
ùòåùä äëðåú ì÷øáä åáàä


Lyrics submitted by Novartza

äàùä áùçåø song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Ave Grave
Thee More Shallows
So this has been.my favorite song of OTEP's since it came out in 2004, and I always thought it was a song about a child's narrative of suffering in an abusive Christian home. But now that I am revisiting the lyrics, I am seeing something totally new. This song could be gospel of John but from the perspective of Jesus. Jesus was NOT having a good time up to and during the crucifixion. Everyone in the known world at the time looked to him with fear, admiration or disgust and he was constantly being asked questions. He spoke in "verses, prophesies and curses". He had made an enemy of the state, and believed the world was increasingly wicked and fallen from grace, or that he was in the "mouth of madness". The spine of atlas is the structure that allows the titan to hold the world up. Jesus challenged the state and in doing so became a celebrated resistance figure. It also made him public enemy #1. All of this happened simply because he was doing his thing, not because of any agenda he had or strategy. And then he gets scourged (storm of thorns) There are some plot holes here but I think it's an interesting interpretation.
Album art
Siberian Kiss
Glassjaw
its amazing how far music can come.. 24 years after it released and its one of the most heartfelt songs ive heard
Album art
when rules change
Life in Your Way
High life
Album art
Battle Royale
Word Alive, The
This song is def a twin to "Unfair" (a song she has been quoted as saying is about falling in love with someone who is already in a relationship) so it is presumably about the same person. Given the references to buying an apartment and not being able to see her love interest "after tonight," it's most likely that she's moving away and she'll "wait a day to break the bad news" (i.e. notifying him that she's leaving once she's already gone). And, of course, the fact that she sees in him a fellow "idealist" and "dreamer" (terms commonly given to people with the INFP personality on the Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)) portends that she'll always be left wondering if they would've been perfect together.
Album art
Son Şansın - Şarkı Sözleri
Hayalperest
This song seemingly tackles the methods of deception those who manipulate others use to get victims to follow their demands, as well as diverting attention away from important issues. They'll also use it as a means to convince people to hate or kill others by pretending acts of terrorism were committed by the enemy when the acts themselves were done by the masters of control to promote discrimination and hate. It also reinforces the idea that these manipulative forces operate in various locations, infiltrating everyday life without detection, and propagate any and everywhere. In general, it highlights the danger of hidden agendas, manipulation, and distraction, serving as a critique of those who exploit chaos and confusion to control and gain power, depicting a cautionary tale against falling into their traps. It encourages us to question the narratives presented to us and remain vigilant against manipulation in various parts of society.