ìåìéèä, àú éìãä éôä
åéù ìê ôåèðöéàì
æä ìà ÷ùåø áùëì
æä èîåï ø÷ áéùáï

âí äòéðééí ìà øòåú
ëï, éù ìê ÷öú îæì
àí úúôñé àú äôøðöéô
úîéã éäéä ìê ÷ì

úöéâé ÷åãí îåì îøàä,
àçø ëê îåì ÷äì
åàì úàëìé òåâåú âáéðä,
æä ìà èåá ìîù÷ì

úùîòé îä àðé àåîø ìê:
ìä ìé ìä ìé ä ìé ìä ìé ìä... ìîä ìê?
ìä ìé ìä ìé ä ìé ìä ìé ìä... àðé ëîå àç!

ìåìéèä, ëîä àú éôä
òåìí îåèøó áçåõ
äæîï ðúï àú äôúéçä
åàú öøéëä ìøåõ

ìøåõ òì äáîåú
áîéðé åîçùåó
åàí úäéé èåáä éåúø
ðéñò îçåó ìçåó

úòæáé àåúê îúéàèøåï
åùëì îñåáê
ìåìéèä, àú éìãä éôä
æä äîæì ùìê

úùîòé îä àðé àåîø ìê:
ìä ìé ìä ìé ä ìé ìä ìé ìä... ìîä ìê?
ìä ìé ìä ìé ä ìé ìä ìé ìä... àðé ëîå àç!

ìåìéèä, ëîä àú éôä
äìá ùìé ðùáø
ùòåú áñèåãéå ìîùç÷
äæîï ùìê ðâîø

åäùðéí éøåöå ìê
àú ìà úáéðé àéê
ú÷ùéáé ÷öú ìáï-àãí
ù"îçáá" àåúê

àæ úöéâé ÷åãí ëì îåìé,
àçø ëê îåì ÷äì
åàì úñôøé ìàó àçã
æä ìà èåá ìîæì

úùîòé îä àðé àåîø ìê:
ìä ìé ìä ìé ä ìé ìä ìé ìä... ìîä ìê?
ìä ìé ìä ìé ä ìé ìä ìé ìä... àðé ëîå àç!


Lyrics submitted by Novartza

ìåìéèä (äàîøâï ôèéèå) song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Love in a Vacuum
'Til Tuesday
Well, in my opinion this song is about being a young & maybe a little naive &/or introverted girl and finding yourself loving a man who is at first very charming, carefree & outgoing, and seems at first to be without limits, as in "There was a time you opened up every doorway you didn't mind if everything wasn't your way" then that man starts to gradually become more introverted & shows their more possessive/obsessive side to you as the relationship progresses, even while they keep up the appearance of being carefree & outgoing to everyone else, "Don't pull away that goes against what you told me I look in your eyes I realize what you've sold me is love in a vacuum" so you confront them about the way they're acting and of course they deny it, "I think you've changed but you insist that that's not true" quite possibly they are an addict of some sort, my guess would be cocaine, &/or showing very obsessive behavior towards you (early on in the video for this song we see the man hanging a picture up, it is a very large portrait of Aimee & it is prominently displayed in his/their apartment for the duration of the song), thus their "love in a vacuum", "You look so strange, so distant that you're hardly you Now I can see how you have been acting different You say it's me but I know that it isn't it's love in a vacuum" but still you are in love with them and don't want to leave them and you know that they are truly in love with you and they don't want you to leave them either, maybe they are convinced you can save them from themself, maybe they are so broken that the possibility of an overdose &/or suicide attempt is very real and you want to get through to them that their behavior not only dangerous but it is also just pissing you off and if they don't wise up they run the risk of loosing you, as in the lines "You will be lonely if you leave me alone", so you want to save them but can't get through to them due to the addiction &/or emotional problems they have, "Love in a vacuum and that's not enough love in a vacuum You will be lonely you'll be the only one who feels this way You will be lonely if you leave me alone You will be lonely you'll be the only one who feels this way it's just not enough" you want them to understand that the love they are giving you is not enough when it is filtered through the vacuum of their drug addiction &/or emotional impairment, "You will be lonely you'll be the only one who feels this way it's just not enough and just wait you will be lonely Love in a vacuum Love in a vacuum and that's not enough Love in a vacuum". 'Love In A Vacuum' for me is a hauntingly truthful acute argument on the loneliness of obsession and almost inevitable loss of love that follows people who are broken in some way or another; the obsessives, the coke heads, the drunks, addicts or the just-plain-old emotionally broken; a razor sharp, lyrically driven, deceptively poppy, yet ultimately-depressing-in-the-best-way song. Quintessential Aimee Mann.
Album art
when rules change
Life in Your Way
High life
Album art
Battle Royale
Word Alive, The
This song is def a twin to "Unfair" (a song she has been quoted as saying is about falling in love with someone who is already in a relationship) so it is presumably about the same person. Given the references to buying an apartment and not being able to see her love interest "after tonight," it's most likely that she's moving away and she'll "wait a day to break the bad news" (i.e. notifying him that she's leaving once she's already gone). And, of course, the fact that she sees in him a fellow "idealist" and "dreamer" (terms commonly given to people with the INFP personality on the Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)) portends that she'll always be left wondering if they would've been perfect together.
Album art
Holiday
Bee Gees
@[Diderik:33655] "Your a holiday!" Was a popular term used in the 50s/60s to compliment someone on their all around. For example, not only are they beautiful, but they are fun and kind too ... just an all around "holiday". I think your first comment is closer to being accurate. The singer/song writers state "Millions of eyes can see, yet why am i so blind!? When the someone else is me, its unkind its unkind". I believe hes referring to the girl toying with him and using him. He wants something deeper with her, thats why he allows himself to be as a puppet (even though for her fun and games) as long as it makes her happy. But he knows deep down that she doesnt really want to be serious with him and thats what makes him.
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."