ëîå â'å÷éí îñåîîéí áá÷áå÷
öäåá
öäåá çæ÷ îñðååø îâéò îäòáø
çåæø
çåæø
÷ø
øöçúé àú àçé
çåøáï áéú ùìéùé
ìàï
ìàï
äæîï åàðçðå áá÷áå÷ îñåîîéí
áø ëåëáà, ä÷ðàéí, âøîðéä äôùéñèéú, äéèìø, ìàï, ìàï
"àí éäéå ìöéãé àøáòéí àçåæ îäòí ééúëï ùàäéä çéá - òì ôé ääìëä
- ìúôåñ àú äùìèåï áëåç. áùáéìé äîãéðä äæàú äéà ìà òøê òìéåï,
äîãéðä îùøúú àú äòí åäòí îùøú àú àìåäéí" (îãáøé äøá îàéø ëäðà)


Lyrics submitted by Novartza

øá áéùøàì song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Light Up The Sky
Van Halen
The song lyrics were written by the band Van Halen, as they were asked to write a song for the 1979 movie "Over the Edge" starring Matt Dillon. The movie (and the lyrics, although more obliquely) are about bored, rebellious youth with nothing better to do than get into trouble. If you see the movie, these lyrics will make more sense. It's a great movie if you grew up in the 70s/80s you'll definitely remember some of these characters from your own life. Fun fact, after writing the song, Van Halen decided not to let the movie use it.
Album art
Standing On The Edge Of Summer
Thursday
In regards to the meaning of this song: Before a live performance on the EP Five Stories Falling, Geoff states “It’s about the last time I went to visit my grandmother in Columbus, and I saw that she was dying and it was the last time I was going to see her. It is about realizing how young you are, but how quickly you can go.” That’s the thing about Geoff and his sublime poetry, you think it’s about one thing, but really it’s about something entirely different. But the lyrics are still universal and omnipresent, ubiquitous, even. So relatable. That’s one thing I love about this band. I also love their live performances, raw energy and Geoff’s beautiful, imperfectly perfect vocals. His voice soothes my aching soul.
Album art
Fast Car
Tracy Chapman
"Fast car" is kind of a continuation of Bruce Springsteen's "Born to Run." It has all the clawing your way to a better life, but in this case the protagonist never makes it with her love; in fact she is dragged back down by him. There is still an amazing amount of hope and will in the lyrics; and the lyrics themselve rank and easy five. If only music was stronger it would be one of those great radio songs that you hear once a week 20 years after it was released. The imagery is almost tear-jerking ("City lights lay out before us", "Speeds so fast felt like I was drunk"), and the idea of starting from nothing and just driving and working and denigrating yourself for a chance at being just above poverty, then losing in the end is just painful and inspiring at the same time.
Album art
Bron-Y-Aur Stomp
Led Zeppelin
This is about bronies. They communicate by stomping.
Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.