ëï ëáø äëì ÷øä, åâí äëì òåîã ì÷øåú
åîä ùìà äéä, ðøàä ùìà éåëì ìäéåú
åäîøç÷ îîê äåà îñåéí åìà ÷ééí
úøàé çéáåø ðöçé ðéú÷, ðîåâ åðòìí

àæ ëáø äëì äéä, àê âí äëì òåîã ìäéåú
ùðéí, ìéìåú, éîéí, îéìéí åæòí åãîòåú
äôòí æä îåçìè, áãéå÷ ëîå ëì äôòîéí
áøàù îåèç á÷éø, ãîòåú ùì æòí åîéìéí

àú îâìä àåúé, ëê àú àåîøú, îçãù
àú ìà äééú àéúé åëï äééú åìà îîù
òëùéå ëì éåí ðåñó ñôéøä âåáøú ìàçåø
åàéï ìàï ìçæåø àê éù úîéã ìàï ìçæåø

åäæéúé àåúê öåç÷ú, åäæéúé àåúê äøä
îúîæâú áé åðéú÷ú, åéãê òì îöçé ÷øä

úøàé äëì îåáï, åùåí ãáø àéðå îåáï
äìëúé ëáø îæîï, àáì àðé òãééï ëàï
îåì äáãéãåú ùìê, òéååø, òîãúé ìáã
ëï, æä îôâù øçå÷ ùùåá âååò åùåá ðåìã

åäæéúé àåúê öåç÷ú, åäæéúé àåúê äøä
îúîæâú áé åðéú÷ú, åéãê òì îöçé ÷øä
åéãòúé úùå÷ä îåáñú, åìéìåú úàååä öìåìéí
åéãòúé ùðéåú ùì çñã, áéï ãîòåú æòí åîéìéí


Lyrics submitted by Novartza

ãîòåú ùì æòí åîéìéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Techno Ted
Audioslave
Techno Ted may be a person who caused Chris incredible emotional pain & trepidation as well as moments of peace & happiness but now is removed and awaiting his fate. Darling may be a different person who is also free of him and can live her life free of Ted's tyranny. "In between all the laughing, and daydreams ... lies: a desert of truth" Lies are like a desert or the omission of Truth: Where there were Lies then Truth was absent. The song, "Techno Ted", may be a cathartic celebration of the downfall of this person.
Album art
Fortnight
Taylor Swift
The song 'Fortnight' by Taylor Swift and Post Malone tells a story about strong feelings, complicated relationships, and secret wishes. It talks about love, betrayal, and wanting someone who doesn't feel the same. The word 'fortnight' shows short-lived happiness and guilty pleasures, leading to sadness. It shows how messy relationships can be and the results of hiding emotions. “I was supposed to be sent away / But they forgot to come and get me,” she kickstarts the song in the first verse with lines suggesting an admission to a hospital for people with mental illnesses. She goes in the verse admitting her lover is the reason why she is like this. In the chorus, she sings about their time in love and reflects on how he has now settled with someone else. “I took the miracle move-on drug, the effects were temporary / And I love you, it’s ruining my life,” on the second verse she details her struggles to forget about him and the negative effects of her failure. “Thought of callin’ ya, but you won’t pick up / ‘Nother fortnight lost in America,” Post Malone sings in the outro.
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
Punchline
Ed Sheeran
Ed Sheeran sings about missing his former partner and learning important life lessons in the process on “Punchline.” This track tells a story of battling to get rid of emotions for a former lover, whom he now realized might not have loved him the same way. He’s now caught between accepting that fact and learning life lessons from it and going back to beg her for another chance.