òèåø îöçê æäá ùçåø
àéððé æåëø àí ëúáå ëê áùéø
îöçê îúçøæ òí òéðééí åàåø
àéððé æåëø àí çøæå ëê áùéø
àê ìîé ùúäéé, çééå îìàé ùéø

çìå÷ê äååøåã öîøéøé åøê
àú áå îúòèôú úîéã ìòú ìéì
ìà äééúé øåöä ìäéåú ìê àç
ìà ðæéø îúôìì ìãîåúå ùì îìàê
åøåàä çìåîåú òâåîéí ùì ÷ãåùä
åìîåìå àú àùä

àú àåäáú ìäéåú òöåáä åùåú÷ú
ìä÷ùéá ìñéôåø òì ÷øåá, òì øçå÷
åàðé ùìà ôòí àáéè áê áù÷è, àéï ÷åì åãáøéí
ùåëç äëì àåãåú àçøéí

ùåëðú ðôùé áéï ëåúìé áéúê
(åùáåéä (åùáåéä
áéï ëúìééê îîðé ðôøãú
òú àðé áâåôé ðôøã îîê

ôøåñ çìåîé ëîøáã ìøâìééê
öòãé àäåáä òì ôøçéå(?) ôñéòåúééê
ìáùé çìå÷ê äååøåã ìòòú ìéì
òåã îòè åàáåà àìééê

(åàðé (åàðé) (åàðé

òèåø îöçê æäá ùçåø
é÷øá àì ùôúéé ëçøåæ àìé ùéø
àæ àìçù áàåæðééê òã÷ø òã àåø ëùéëåø
òèåø îöçê æäá ùçåø

òèåø îöçê æäá ùçåø
àéððé æåëø àí ëúáå ëê áùéø
îöçê îúçøæ òí òéðééí åàåø
àéððé æåëø àí çøæå ëê áùéø
àê ìîé ùúäéé, çééå îìàé ùéø


Lyrics submitted by Novartza

òèåø îöçê song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Jesse with the long hair....
Robert Earl Keen, Jr.
Classic love story true to his western tx roots. One of my favorites as a story, but I think there are alot of songs that are amazing not even listed on this site. I guess I should figure out how to add them, because I have about 8 REK cd's.
Album art
Spirit Within
Bertoldi Brothers
Warren wanted a Beach Boys thing for this one, and Carl Wilson and Billy Hinsche came in, with Carl arranging the vocal parts. The other harmony vocalists (credited as the "Gentlemen Boys") were Jackson Browne, J.D. Souther, Zevon's longtime backers Waddy Wachtel and Jorge Calderon, and Linda Rondstadt/Stone Poneys guitarist Kenny Edwards.
Album art
Grand Theft Auto
Insane Ian
The way this song speaks to me🥺🥺when I sing it I feel like I relate
Album art
Fortnight
Taylor Swift
The song 'Fortnight' by Taylor Swift and Post Malone tells a story about strong feelings, complicated relationships, and secret wishes. It talks about love, betrayal, and wanting someone who doesn't feel the same. The word 'fortnight' shows short-lived happiness and guilty pleasures, leading to sadness. It shows how messy relationships can be and the results of hiding emotions. “I was supposed to be sent away / But they forgot to come and get me,” she kickstarts the song in the first verse with lines suggesting an admission to a hospital for people with mental illnesses. She goes in the verse admitting her lover is the reason why she is like this. In the chorus, she sings about their time in love and reflects on how he has now settled with someone else. “I took the miracle move-on drug, the effects were temporary / And I love you, it’s ruining my life,” on the second verse she details her struggles to forget about him and the negative effects of her failure. “Thought of callin’ ya, but you won’t pick up / ‘Nother fortnight lost in America,” Post Malone sings in the outro.
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."