äæîï àú äùðéí éðéñ
å÷öú áéðä áìá îëðéñ
àáì éùðí ãáøéí ùäåà òåã ìà âéìä ìé
äàí éôøç ìé òåã ùåùï
äàí ðéòåø áé ðéöåõ ðåùï
äàí áñåó äãøê îçëä úùåáä ìé

åàéê ðãò
àí éù ú÷ååä
ùëùðáåà, ùëùðáåà
ðîöà úùåáä

ìàï ðîùëú äîñéìä
ìàï äåìëú äúôéìä
åîé éùéá ìùàìä åîé éùîò ìé
åîé éôúç ìé ìááå
åàí àìê ìàï àáåà
äàí áñåó äãøê îçëä úùåáä ìé

åàéê ðãò...

æä ø÷ àðé åæå ø÷ àú
åæä äøáä åæä ëä îòè
åàéê ðãò ëé ìà ìøé÷ òáøå çééðå
äàí òîìðå ìà ìùååà
äàí áéúðå ìà éçøá
äàí úçééä äàäáä âí àçøéðå

åàéê ðãò...

îé÷éñ âáøéàìéñ åâí àøé÷ àðñèéð÷éñ îðâðéîåñ òí àåøðåñ
îé÷éñ âáøéàìéñ åâí àøé÷ àðñèéð÷éñ àåäáéîåñ ú'çééîåñ


Lyrics submitted by Novartza

ùëùðáåà song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Bron-Y-Aur Stomp
Led Zeppelin
This is about bronies. They communicate by stomping.
Album art
Son Şansın - Şarkı Sözleri
Hayalperest
This song seemingly tackles the methods of deception those who manipulate others use to get victims to follow their demands, as well as diverting attention away from important issues. They'll also use it as a means to convince people to hate or kill others by pretending acts of terrorism were committed by the enemy when the acts themselves were done by the masters of control to promote discrimination and hate. It also reinforces the idea that these manipulative forces operate in various locations, infiltrating everyday life without detection, and propagate any and everywhere. In general, it highlights the danger of hidden agendas, manipulation, and distraction, serving as a critique of those who exploit chaos and confusion to control and gain power, depicting a cautionary tale against falling into their traps. It encourages us to question the narratives presented to us and remain vigilant against manipulation in various parts of society.
Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.
Album art
Punchline
Ed Sheeran
Ed Sheeran sings about missing his former partner and learning important life lessons in the process on “Punchline.” This track tells a story of battling to get rid of emotions for a former lover, whom he now realized might not have loved him the same way. He’s now caught between accepting that fact and learning life lessons from it and going back to beg her for another chance.