"Cruel You" as written by and John Murphy.

Back to top
explain