"Blame" as written by and Thiago Iorczeski.

Back to top
explain