"Bu Shi Wo Bu Ming Bai" as written by and Yi Xin/li Lin.

Back to top
explain