"36" as written by Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian and John Dolmayan.

Back to top
explain