ìàñîâà êîðóïöèÿ
âîåííî ïîëîæåíèå
îáùåñòâåí ãåíîöèä
íÿìà íèêàêâî ñïàñåíèå
íåíóæíà ïðîïàãàíäà
è ñòðàõîâà íåâðîçà
àêî èñêàø ðàçáåðè ìå,
íî èçõîä âå÷å íÿìà, íÿìà
òîâà òàêà å õåé õîðà ðàçáåðåòå
âðåìåòî íàñòúïè âèå ñèñòåìàòà äà ñïðåòå,
íî êîé ëè ñëóøà äíåñ îáùåñòâåíîòî ìíåíèå
è íèêîé íå îòäàâà íåìó íóæíîòî çíà÷åíèå,
íî åòî ìå è ìåí2 ïîâåæäàì íàðîäà
íå ìîãà äà èçáÿãàì àç îò ñâîÿòà ïðèðîäà
ñèëíàòà ñè âîëÿ àç íà õîðàòà íàëîæèõ
ìåòîäèòå ëè÷íè äî åäèí èì ãè ïðèëîæèõ
òðÿáâà ïîä÷èíåíèå, ìàñàòà ãî èñêà
Íÿìà ãè ãåðîèòå, íà êîé ëè ïúê ìó ñòèñêà?
Äîñòà ñúì ñå ìú÷èë, íî äîéäå è ìîÿ ÷àñ2
è àêî ñå îïúë÷èòå ùå ñìà÷êàìå è âàñ.

Ïð: È îòíîâî ñúì çàñòàíàë, Ú
îò äðóãàòà ñòðàíà / 3


Îòíîâî ñúì îáãúðíàò àç îò ïîìèñëèòå ìðà÷íè
÷óâñòâàì ãî äîáðå, íå èñêàì äà îòðè÷àì
òâîéòå ñòðàõîâå ìè ñå âèæäàò òúé ïðîçðà÷íè
ãëàâàòà òè äà ñìà÷êàì àç îòäàâíà ñå çàðè÷àì
è ÷åñòíî äà ñè êàæà ìîéòà ãëåäíà òî÷êà
ðàçëè÷íà å îò òàçè íà ñúâðåìåííèòå õîðà
òå ñå ìðàçÿò è ãî ñ÷èòàò çà íîðìàëíî
êàðàò òå è òåá äà ñå ïî÷óâñòâàø êàòî òÿõ2
Ñúäáàòà ìè ïðåäëîæè, äà äîñòà âàðèàíòè
è ìîæåõ äà íàïðàâÿ äîñòà áúðçà êàðèåðà,
íî âèíàãè àç õâàùàõ çà îñòðèåòî íîæà
è ïî÷íàõ ñ äðóãà ìÿðêà ñâîèòå ìèñëè äà ñè ìåðÿ
Íî àç íå ñúì òàêúâ, íà ãåðîé íå ùå ñå ïðàâÿ âå÷íî,
à è ìðàçÿ äà ìå ëúæàò2
Ïðîñòî íå ïîíàñÿì òåçè êóïèùà ëúæè2
÷óâñòâàì ñå ïîäòèñíàò, à ñìà÷êàí ñè è òè2
íà õîðàòà äúðæèø, à è òå äúðæàò íà òåá2
Ñëóøàé ãè2 è íå ùå òå èçîñòàâÿò
È ïàê îòíîâî ñúì çàñòàíàë àç îò äðóãàòà ñòðàíà
äðóãàòà ñòðàíà

Ïð:


Àç ñúì ñàì, ñàì ñúì, íî íå èñêàì äà ãî êàæà,
à ñ äåéñòâèÿòà ñâîè àç íàêðàÿ ùå äîêàæà,
÷å õîðàòà çàáðàâèõà ïðèðîäíèòå çàêîíè,
ñëåäâàéêè åäèíñòâåíî àìáèöèéòå ñâîè2,
à ìîéòà óñïåâàåìîñò çàâèñè îò íåùàòà,
êîèòî èçãðàäèë ñúì ñàì âúâ ëè÷íèÿ æèâîò
×óéòå ìå äîáðå è òàêà ùå ðàçáåðåòå,
÷å âñÿêà ïîäñúçíàòåëíà ðåàêöèÿ å ìîÿ2
äà, íî íÿìà êàê àç äà ñïðà ñìúðòòà,
à òÿ ñå ñïðÿ çà ìåí ñ âíèìàòåëíî óñúðäèå
è íÿêúäå äúëáîêî â ìåí çíà÷åíèÿòà ñêðèòè
ñòðàííî, íî çàùî ëè ïðîäúëæàâàò äà áîëÿò
Áîëêà, îò÷àÿíèå, ðàçðóõà, ñòðàõ
çàùî ëè ñúì ðîäåí ñåãà â òîÿ ñêàïàí ñâÿò
È ìèñëÿ ñè2 êàêâî ùå ñòàíå ñ ìåí2
çàùî òàêà ñúäáàòà ìå îáðå÷å2,
à äóøàòà ìå áîëè îò äúëãîòî òåðçàíèå
è â ïóñòîòî ìúë÷àíèå íà ìðàêà ñå ïîêðèâà
òàì, êúäåòî âñè÷êî å ïîäâëàñòíî
íà íàâèöèòå ñòàðè è æåëàíèÿòà ëè÷íè

Ïð:

Íå, íå èñêàì äà îòðè÷àì "Äà"
Äà. Òîâà ñè å òàêà


Lyrics submitted by CrimeStatic

Íå Èñêàì Äà Îòðè÷àì song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.
Album art
Just A Little Lovin'
Dusty Springfield
I don't think it's necessarily about sex. It's about wanting to start the day with some love and affection. Maybe a warm cuddle. I'm not alone in interpreting it that way! For example: "'Just a Little Lovin’ is a timeless country song originally recorded by Eddy Arnold in 1954. The song, written by Eddie Miller and Jimmy Campbell, explores the delicate nuances of love and showcases Arnold’s emotive vocals. It delves into the universal theme of love and how even the smallest gesture of affection can have a profound impact on our lives." https://oldtimemusic.com/the-meaning-behind-the-song-just-a-little-lovin-by-eddy-arnold/
Album art
Amazing
Ed Sheeran
Ed Sheeran tells a story of unsuccessfully trying to feel “Amazing.” This track is about the being weighed down by emotional stress despite valiant attempts to find some positivity in the situation. This track was written by Ed Sheeran from the perspective of his friend. From the track, we see this person fall deeper into the negative thoughts and slide further down the path of mental torment with every lyric.
Album art
Plastic Bag
Ed Sheeran
“Plastic Bag” is a song about searching for an escape from personal problems and hoping to find it in the lively atmosphere of a Saturday night party. Ed Sheeran tells the story of his friend and the myriad of troubles he is going through. Unable to find any solutions, this friend seeks a last resort in a party and the vanity that comes with it. “I overthink and have trouble sleepin’ / All purpose gone and don’t have a reason / And there’s no doctor to stop this bleedin’ / So I left home and jumped in the deep end,” Ed Sheeran sings in verse one. He continues by adding that this person is feeling the weight of having disappointed his father and doesn’t have any friends to rely on in this difficult moment. In the second verse, Ed sings about the role of grief in his friend’s plight and his dwindling faith in prayer. “Saturday night is givin’ me a reason to rely on the strobe lights / The lifeline of a promise in a shot glass, and I’ll take that / If you’re givin’ out love from a plastic bag,” Ed sings on the chorus, as his friend turns to new vices in hopes of feeling better.
Album art
Trouble Breathing
Alkaline Trio
While the obvious connections with suicide or alcoholism could be drawn easily, more subtly this song could be about someone who views the world through a negative lens constantly and how as much as the writer tries to show the beauty in the world, this person refuses to see it. It's one or another between the rope and the bottle. There is no good option for this person. They can't see it. Skiba sings it in a kind of exasperated way like He's tired of hearing this negative view constantly and just allowing that person to continue feeling the way they feel knowing he can't do anything about it. You can hear it when he says maybe you're a vampire.