Know something about this song or lyrics? Add it to our wiki.
Âäèãíè î÷è, ïîãëåäíè êúì ìåí. Êàêâî âèäÿ? Êàæè ìè òè!
Äîêîñíè ìîÿòà ðúêà, êúì ìåí õâúðëè êàïêà ñâåòëèíà.

Íÿìàø ñèëè äà ñå áîðèø ñ âÿòúðà ñòóäåí,
Íÿìàø äóìè äà îïèøåø ñâîÿòà òúãà.

ÑÒÐÀÕ !

Âÿòúðúò ñåãà æèâåå, â òâîèòå î÷è ïîòúâà ñèëàòà, êîÿòî òëåå
ñïîìåíúò ñåãà ìúë÷è.
Ñÿíêàòà òè â ìåí ñå êðèå, íÿìà âå÷å è ñëåäè, êîëêî ïúòè ìå ïðîíèçâà?
Ìðà÷íî, òèõî å, áîëè...


Lyrics submitted by CrimeStatic

Ñòðàõ song meanings
Add your thoughts

No Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top
explain