Áåç ðúöå, êàêâî ëè ìîãà äà òè êàæà?
Áåç ëèöå, ñìåÿ ñå, à âñúùíîñò ïëà÷à.

Áåç ëèöå!

Èçïèòâà áîëêà, íå ðàçáèðà, íå âèæäà íè çà ìèã ïîêîé.
Çàùî ëè ñÿíêàòà âñå ãî êîïèðà? Íå ìîæå äà èçáÿãà òîé...

Òîé å ñàì îòíîâî â ñâîéòà òúìíà ñòàÿ.
Òîé íå ÷óâñòâà íèùî äðóãî, ñàìî ñòóä è ñòðàõ...

Îñòàíàë ñàì îòíîâî ñ ôàëøèâèòå ñè ÷óâñòâà
ðèñóâà ôèãóðè íà ïîäà â ïðàõòà ñ ãîëèòå ñè ïðúñòè...


Lyrics submitted by CrimeStatic

Áåç Ëèöå song meanings
Add your thoughts

No Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top
explain