Know something about this song or lyrics? Add it to our wiki.
àéï ìê àôéìå ðòåøéí
ùìà ìãáø òì çáøéí
ëùòëùéå àúä òåáø òí àáà
àú îùáø âéì äàøáòéí
òæáú àú áéú ñôø
ëù÷øàú áúåê ñôø
ùæä ìà äçééí
àæ éøãú ìâìéí

äúáìáìú, æä ìà äâéì ùìê
îä àúä òåùä ááå÷ø ëùëåìí ìåîãéí
äúáâøú, åëì ëê îäø
åäí àåîøéí ùìà úäéä áï ùáò òùøä éåúø

ôçãú îáðé äàãí
àôéìå ùàáà àîø ùäí ëîåê
äí ðøàå ìê ëì ëê øòéí
àæ áøçú ìùéøéí
òùéú îñòåú
áòåìí äçìåîåú
àúä úäéä æîø âãåì
åàçø ëê ùåá úéôåì

äúáìáìú, æä ìà äâéì ùìê
îä àúä òåùä ááå÷ø ëùëåìí ìåîãéí
äúáâøú, åëì ëê îäø
åäí àåîøéí ùìà úäéä áï ùáò òùøä éåúø


Lyrics submitted by web_jamer

17 song meanings
Add your thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General CommentWtf!? Whoever did this REALLY didn't have anything else to do with his/her time. What a crock of shit!!
    MakeYourselfon August 04, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top
explain