ñîé åñåîå
æåâ òáøééðéí
òì ãåãâ' ãàøè ðåñòéí
àøñééí åîëåáñéí
äí òåùéí ñãø áòåìí äúçúåï
ëì îéìä ùìäí äîùôè äòìéåï
ñéëñåê äáàú
åñåìçä ÷éáìú
îéìä ìà áî÷åí
åúâéã ùìåí
ëé ñîé åñåîå
áòñ÷é äáðéä
åéù ìäí ÷ùøéí òîå÷ áàãîä
åàí ìñîé úúçöó
ëãàé ùúúçôó
ëé ñåîå éùá òìéê
òã ùúöà áéöä
àæ ãéøáì÷ àçé
åöôä ôâéòä
÷éáìú ôðñ áàçú
îéã úáéà àú äùðéä
àæ ãâ ÷èï
úæäø îëøéùéí ùì ãí
ùòåìéí ìîåç
åàéï ìàï ìáøåç
äí îãáøéí áëåç
òã ùôå÷ò ååøéã

òã ùãéñ÷å îðéà÷ îâéò ìùëåðä
äðä ãéñ÷å îðéà÷ òåùä ëàï îñéáä
òí àåøåú ëçåìéí åàæé÷éí îîúëú
åäâ'îòä îåæîðú îäáúéí ðùôëú

åñîé åñåîå øå÷ãéí
àú äèðâå îùèøä
äí ëìëê îùúåììéí
î÷éàéí òì äøéöôä

åãéñ÷å îðéà÷ îòøáì àú äçåùéí
æä ãéñ÷å îðéà÷ òì ñôø äçå÷éí
åñîé åñåîå
àåîøéí ëåñàåîå
åøå÷ãéí òì äãåãâ' ãàøè
áúðåòåú ùì îåöàøè


Lyrics submitted by web_jamer

ñîé åñåîå song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Gentle Hour
Yo La Tengo
This song was originally written by a guy called Peter Gutteridge. He was one of the founders of the "Dunedin Sound" a musical scene in the south of New Zealand in the early 80s. From there it was covered by "The Clean" one of the early bands of that scene (he had originally been a member of in it's early days, writing a couple of their best early songs). The Dunedin sound, and the Clean became popular on american college radio in the mid to late 80s. I guess Yo La Tengo heard that version. Great version of a great song,
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.
Album art
Trouble Breathing
Alkaline Trio
While the obvious connections with suicide or alcoholism could be drawn easily, more subtly this song could be about someone who views the world through a negative lens constantly and how as much as the writer tries to show the beauty in the world, this person refuses to see it. It's one or another between the rope and the bottle. There is no good option for this person. They can't see it. Skiba sings it in a kind of exasperated way like He's tired of hearing this negative view constantly and just allowing that person to continue feeling the way they feel knowing he can't do anything about it. You can hear it when he says maybe you're a vampire.
Album art
Another Love
Tom Odell
I think the meaning is pretty clear. This person got really burned in a previous relationship, and because of this is unable to love and show care in his present one, even though he so badly wants to. It's lovely song, and very sad. You can really feel how defeated and frustrated he is with himself.
Album art
Zombie
Cranberries, The
"Zombie" is about the ethno-political conflict in Ireland. This is obvious if you know anything of the singer (Dolores O'Riordan)'s Irish heritage and understood the "1916" Easter Rising reference. "Another head hangs lowly Child is slowly taken And the violence caused such silence Who are we mistaken - Another mother's breaking Heart is taking over" Laments the Warrington bomb attacks in which two children were fatally injured on March 23rd, 1993. Twelve year old Tim Parry was taken off life support with permission from his mother after five days in the hospital, virtually braindead. "But you see it's not me It's not my family" References how people who are not directly involved with the violence feel about it. They are "zombies" without sympathy who refuse to take action while others suffer.