ëìá ìà òåáø ìéã ä÷éåñ÷ ùìé
àåîøéí îéúåï åîúëååðéí
ùòùéøéí ìå÷çéí ú'ëñó åèñéí èñéí
ëìá ìà òåáø ìéã ä÷éåñ÷ ùìé
åàí òåáø îùàéø òåâä
ùéãøëå òáøééðéí åôåòìéí æøéí
òã ëàï äâéò ìé
äîéí îäáøæ çåîéí çåîéí
òã ëàï äâéò ìé
âîøå òí ëì ñðãååéö'éí àåëìéí òñ÷éú
åàðé ùø

â'åðé îàø â'åðé îø
â'åðé îàø ðîàñ ðîàñ ìé
â'åðé îàø â'åðé îø
äéåí ðâîø úáåà îçø

ëìá ìà òåáø ìéã ä÷éåñ÷ ùìé
åø÷ àéùúé àåëìú ñèéé÷
îä àðé àâéã ìéìãéí ùìé
ëìá ìà òåáø ìéã ä÷éåñ÷ ùìé
àééí âåðà ãéé àåìé
àðé á÷åùé çé
îäâøìåú åâéøåãéí ÷èðéí
ùåúä àø÷ åðæëø
ëùäàúîåì äéä îçø
àéê ñáìðå
àéê áëéðå
àéê òùéðå ëéó çééí
îä øöéðå
ìà ÷éáìðå
òì äëéôà÷ îáñåèéí
åàðé ùø

â'åðé îàø â'åðé îàø
â'åðé îàø ðîàñ ðîàñ ìé
â'åðé îàø â'åðé îàø
äéåí ðâîø úáåà îçø


Lyrics submitted by web_jamer

â'åðé îàø song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
I Can't Go To Sleep
Wu-Tang Clan
This song is written as the perspective of the boys in the street, as a whole, and what path they are going to choose as they get older and grow into men. (This is why the music video takes place in an orphanage.) The seen, and unseen collective suffering is imbedded in the boys’ mind, consciously or subconsciously, and is haunting them. Which path will the boys choose? Issac Hayes is the voice of reason, maybe God, the angel on his shoulder, or the voice of his forefathers from beyond the grave who can see the big picture and are pleading with the boys not to continue the violence and pattern of killing their brothers, but to rise above. The most beautiful song and has so many levels. Racism towards African Americans in America would not exist if everyone sat down and listened to this song and understood the history behind the words. The power, fear, pleading in RZA and Ghostface voices are genuine and powerful. Issac Hayes’ strong voice makes the perfect strong father figure, who is possibly from beyond the grave.
Album art
Blue
Ed Sheeran
“Blue” is a song about a love that is persisting in the discomfort of the person experiencing the emotion. Ed Sheeran reflects on love lost, and although he wishes his former partner find happiness, he cannot but admit his feelings are still very much there. He expresses the realization that he might never find another on this stringed instrumental by Aaron Dessner.
Album art
American Town
Ed Sheeran
Ed Sheeran shares a short story of reconnecting with an old flame on “American Town.” The track is about a holiday Ed Sheeran spends with his countrywoman who resides in America. The two are back together after a long period apart, and get around to enjoying a bunch of fun activities while rekindling the flames of their romance.
Album art
Midnight
Ed Sheeran
“Midnight” is a song about finding a love that is so true that it provides a calming feeling through every storm. Ed Sheeran reflects on his good fortunes in landing someone with such peace and support and speaks of not fearing the dark days because he knows they’ll all end in the safety nets of her arms. “Well, good morning there / What a way to start the day / With everything laid bare,” Ed Sheeran sings in the first verse, enthusiastic to be waking up beside his woman. He apologizes for missing her calls in the second verse and promises to return them because for him, speaking to her is the most important thing. “Well, I get lost inside my head / In this chaos, you’re my calm / And I will find my feet again / ‘Cause еven the worst days of my life will always еnd / At midnight in your arms,” sings Ed Sheeran in the chorus, revelling in his good luck.
Album art
Sunglasses at Night
Corey Hart
In the 1980s, sunglasses were a common fashion for people who wanted to adopt a "tough guy" persona (note all the cop shows from that era -- Simon & Simon, Miami Vice, etc. -- where the lead characters wore shades). So I think this song is about a guy who wears shades as a way of hiding his insecurity after learning that his girlfriend is cheating on him. He's trying to pretend that he's a "tough guy" to hide the fact that his girlfriend's affair is disturbing him.