áåí! áçæøä îàøõ ùåó
ùåá îéøå ëàï áôøèéä ùì âåìàù ÷.
àðé ä - î' àì ä - é' àì ä - ø' àì ä- å'
åàúä ø÷ àì úôðä ìå àú äâá
öà îä÷øèåï åúúçáø àì äâãåìéí
ù. á. ÷. ñ. - áà ø÷ ôòí áçééí
úçæé÷ ú'çáøä ùìê çæ÷ çæ÷ çæ÷
ìôðé ùúúîëø ìîîú÷ ùì äùá÷
àðçðå áàåìôï ëåúáéí îéìéí
äîåðä ãåô÷ âåîø ìàéö' àú äù÷ìéí
ôìåîôé áé åàðé òåîãéí áøàù îäôëä
ùá÷ ñ' îîìëä

Plompy's in the house

àðé îå÷é ãé àçåùìå÷é àîéúé
àù òì äâåìù áùáéìé äëì áåèðéí
çé áâãåì ëàï áæéøú òñ÷é ä-ù'
åòëùéå ùåøä òì áåðâì äåà àçøàé òì äúåôéí
áåí! æäå áåðâì úåó âãåì
áåí áåí æäå áåðâì ùîùîéã àú äëì
àôå÷ìéôñä áãåàø éùø áùáéìê
ù. á. ÷åñ àåîå îôùéèé äàåîä

Plompy's in the house


Lyrics submitted by web_jamer

äáìãä ùì ôìåîôé song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Anti-Hero
Taylor Swift
I believe this is another amazingly on point and nuanced commentary on the insanity that follows emotionally abusive relationships. The abuser has no anxieties, no emotional pain, or salience/memory for that matter, so the survivor appears to be the crazy one, obsessed with the abuse and that buzzword that seems to ignite arguments about diagnosing people without a degree, etc. funny how you say the words domestic violence, abuse, abuse survivor and boom the subject changes. Anyways, I especially relate to her midnights becoming afternoons, complex PTSD often leads to this phenomenon, whether due to purposeful sleep deprivation by the abuser, or just hyper vigilance associated with the PTSD, along with the fear of facing people, especially your loved ones, who Never actually understand, even if they try, because all they see is you, on fire, screaming about the arsonist that no one ever sees, and who has been spreading lies about your alleged mental instability, deceptive personality, etc. the whole time. While the last thing survivors need is more blame, our society supports a narrative that blames the objectively innocent party because the blatantly guilty party has spent their entire lives fabricating a persona and we’re just being human, and human psychology is quite counterintuitive especially in the context of trauma. Look at Amber Heard. Vilified and not believed, regardless of what any abuse survivor could recognize as a fellow survivor instantly. But Johnny depp is a malignant narcissist, a man, and wealthy as all get out. It’s sick.
Album art
Alma Matters
Morrissey
The man has pseudo-friends who constantly criticize his actions. They moralize him, "teach" him and advise him to make a significant change in his life, because the way he is and what he does is not what they say it should be. They may find his life lame or immoral. They hold themselves up as role models. The man replies that he will make his own choices and decisions and he does not agree to unconditionally make himself under the influence of questionable quality advice. He justifies this by saying that there is always someone for whom he will be important, no matter what he does and no matter what he is. Although it is not said directly, I read it as meaning that he will always be important to himself in every way and he will always have his own support. "Everyone is different and maybe that's a good thing, but you exceeded that mark 1000 times" - I remember very well how sad the words I once heard (from my peers and it was in negative context) at school made me feel.
Album art
Mad Hatter
Avenged Sevenfold
Matt Shadows their lead singer says the song was written as per request from the developers of Call of Duty: Black Ops 4. Watching the initial trailers for the game & looking at production sketches reminded him of the 'S-Town' podcast & its main protagonist, John B. McLemore. Matt also comments specifically on the lyrics: "I decided that the lyrics would shadow McLemore's life." In 2012, antiquarian horologist John B. McLemore sent an email to the staff of the show 'This American Life' asking them to investigate an alleged murder in his hometown of Woodstock, Alabama, a place McLemore claimed to despise. After a year of exchanging emails & several months of conversation with McLemore, producer Brian Reed traveled to Woodstock to investigate. Reed investigated the crime & eventually found that no such murder took place, though he struck up a friendship with the depressed but colorful character of McLemore. He recorded conversations with McLemore & other people in Woodstock. McLemore killed himself by drinking potassium cyanide on June 22, 2015 while the podcast was still in production. In the narrative of the podcast, this occurs at the end of the second episode; subsequent episodes deal with the fallout from McLemore's death while exploring more of McLemore's life & character.
Album art
Loved by You
Justin Bieber
The fourteenth track, "Loved By You" of the singer's latest studio album titled "Justice", was produced by Josh Gudwin, Skrillex, Jason Evigan & LeriQ. It was released on March 19, 2021.
Album art
Nothing Like Me
Uncle Murda
This hard-hitting hip-hop track marks the first official collaboration between the two rappers. It is off Uncle Murda's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3", and was released on January 1, 2021.